กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
Industrial Permit Services Division 1
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายศุภชัย โปฎก
Suppachai Podok
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4021
E-mail :  suppachai.p@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสุนันทา ลิขิตประยูรพงศ์
Sununtha Likitprayoonpong
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4208
โทรสาร :  0 2202 4021
E-mail :  sununtha.l@diw.mail.go.th
นางสาวศรินทิพย์ ศรีนุกูล
Sarintip Srinukool
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4021
 sarintip.s@diw.mail.go.th
นางดวงแก้ว เฉลิมวัฒน์
Doungkaew Chalermwat
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4021
 doungkaew.c@diw.mail.go.th
นางสาวขวัญกมล พรหมครุฑ
Kwankamol Promkrut
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4034
โทรสาร :  0 2202 4021
 kwankamol.p@diw.mail.go.th
นางอุมาพร วงษ์มาดิษฐ์
Umaporn Wongmadith
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4034
โทรสาร :  0 2202 4021
 umaporn.w@diw.mail.go.th
นางสาวรินทร์ ยุ่งสันเทียะ
Rin Yungsantiaw
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4021
 rin.y@diw.mail.go.th
นางสาวธัญภา หมั่นจิตร
Thunyapha Munjit
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4021
 thunyapha.m@diw.mail.go.th
นางสาวจริญญา โคตรชมภู
Jarinya Khotchomphu
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :   0 2202 4020
โทรสาร :   0 2202 4021
 maiiz_za@hotmail.com
นางสาวปรางค์ จารุภูมิ
Prang Jarupoom
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4021
 prang.ja@ku.th
 
 ส่วนที่ 1  (Section 1)  
นายณรงค์ บุญยกิจโณทัย
Narong Boonyakitnotai
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4038
โทรสาร :  0 2202 4021
E-mail :  narong.bo@diw.mail.go.th
นายวิทยา แดงทำดี
Wittaya Daengthamdee
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4021
 wittaya.d@diw.amil.go.th
นายธนวรรธน์ อารีย์สันติชัย
Tanawat Areesantichai
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 tanawat.a@diw.mail.go.th
นายสุทธิภูมิ สุคนธวารี
Sutthipoom Sukontavaree
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 sutthipoom.s@diw.mail.go.th
นายนารายณ์ คำทุม
Narai Kamtum
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 narai.k@diw.mail.go.th
นายรัฐเดช วงศ์คุณานุสรณ์
Rattadech Wongkunanusorn
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 rattadech.w@diw.mail.go.th
นายภัทรวุฒิ พงศ์วุฒิศักดิ์
Pattharawut Pongwuttisak
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 pattharawut.p@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 2  (Section 2)  
- ว่าง -
ตำแหน่ง :   -
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
E-mail :   -
นายอรรณพ อัษฎามงคล
Annop Assadamongkol
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 annop.a@diw.mail.go.th
นางสาวจุฑามาส สานต๊ะ
Juthamard Santa
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  02 202 4040
โทรสาร :  02 202 4021
 juthamard.s@diw.mail.go.th
นายวัชรวิทย์ ถนนทอง
Vacharavit Tanonthong
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 vacharavit.t@diw.mail.go.th
นางสาวจริยาภรณ์ พงษ์อ้อ
Jariyaporn Pongor
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 jariyaporn.p@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 3  (Section 3)  
นายสัมฤทธิ์ รื่นกระมล
Sumrit Rungramol
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4026
โทรสาร :  0 2202 4021
E-mail :  sumrit.r@diw.mail.go.th
นางสาวอุษณีย์ นาคะภากร
Usanee Nakaparkorn
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 usanee.n@diw.mail.go.th
นางสาวเกวลี จำปา
Kawalee Champa
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 kawalee.c@diw.mail.go.th
นายพงศ์ธร ศรีสวัสดิ์
Phongthon Srisawat
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 phongthon.s@diw.mail.go.th
นางสาวปวีณ์ สามงามน้อย
Pawee Samngamnoi
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 pawee.s@diw.mail.go.th
นายบำรุงพล สำรวญ
Bumrungpol Sumruan
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 bumrungpol.s@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 4  (Section 4)  
นายประกิจ พงศ์ภพไพบูลย์
Prakit Pongpoppaibool
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4048
โทรสาร :  0 2202 4021
E-mail :  prakit.p@diw.mail.go.th
นางวราภรณ์ ขำสนิท
Waraporn Khumsanit
รักษาการวิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 waraporn.k@diw.mail.go.th
นายสุรเกียรติ ดุกสุขแก้ว
Surakeat Duksugkaew
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 surakeat.d@diw.mail.go.th
นางสาวเนตรนภา ศรีทัดจันทา
Netnapa Sritadjanta
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 netnapa.s@diw.mail.go.th
นายอรินทม์ แก้วกลิ่น
Arin Keawklin
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 arin.k@diw.mail.go.th
นางสาวศิราลักษณ์ สหัสยุคนธ์
Siralux Sahasyukon
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 siralux.s@diw.mail.go.th
นายเรวัฒน์ ไทยทอง
Rewat Thaithong
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 rewat.t@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 5  (Section 5)  
นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์
Chutchapong Sirirugsa
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4043
โทรสาร :  0 2202 4021
E-mail :  chutchapong.s@diw.mail.go.th
นายปรารมภ์ แสงพนัสธาดา
Prarom Sangphanattada
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 prarom.s@diw.mail.go.th
นางสาวโชติรส พิมพ์เรือง
Chotirot Pimraung
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 chotirot.p@diw.mail.go.th
นายปิยณัฐ สวัสดิ์เอื้อ
Piyanat Sawatuea
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 piyanat.s@diw.mail.go.th
นายนพรัตน์ ช่วยนุสนธิ์
Nopparat Chuaynuson
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 nopparat.ch@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 6  (Section 6)  
นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
Nipon Boonpeng
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4032
โทรสาร :  0 2202 4021
E-mail :  nipon.b@diw.mail.go.th
นางสาวสุจิตรา สุวรรณ
Sujittra Suwan
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 sujittra.s@diw.mail.go.th
นางสาวภัทราภรณ์ กินลา
Patrapon Kinnala
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 patrapon.k@diw.mail.go.th
นางสาวปัณฑ์ชนิต สนิทขำ
Panchanit Sanitkham
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4024
โทรสาร :  0 2202 4021
 panchanit.s@diw.mail.go.th