กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
- ว่าง -
ตำแหน่ง :   -
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
E-mail :   -
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวนภัสวรรณ น้อยพยัคฆ์
Napatsawan Nojphayak
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4097
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  napatsawan.n@diw.mail.go.th
นายชาติชาย เนตรสุวรรณ
Chatchai Netrsuwan
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 chatchai.n@diw.mail.go.th
นางเกษมศรี เสนะวัต
Kasemsri Senawat
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 kasemsri.s@diw.mail.go.th
นายพณวัฒน์ บรรจงเลิศ
Panawat Banchongloet
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 panawat.b@diw.mail.go.th
นางสาวณัฎชา ฉัตรพันธ์
Natcha Chatpan
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 natcha.c@diw.mail.go.th
นางสาวสุธิษา งามขำ
Suthisa Ngamkham
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 suthisa.n@diw.mail.go.th
นางสาวสุดใจ ถาวร
Sudjai Thaworn
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 sudjai.t@diw.mail.go.th
นายภานุพงษ์ ฉิมเกตุ
Panupong Chimket
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 panupong.9800@gmail.com
นางสาวยมนา โต๊ะนายี
Yommana Tohnayee
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 
นางสาวชัชชษา ธรรมศิริ
Chutchasar Thammasiri
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 
 
 ส่วนที่ 1  (Section 1)  
นายศารทูล บุญมีประเสริฐ
Saratool Boonmeprasert
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4008
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  saratool.b@diw.mail.go.th
นางสาวธิดาทิพย์ จินากูล
Thidatip Sinakool
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4087
โทรสาร :  0 2202 4096
 thidatip.s@diw.mail.go.th
นางสาวเนตรชนก มาสวัสดิ์
Natchanok Masawat
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4087
โทรสาร :  0 2202 4096
 natchanok.m@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 2  (Section 2)  
นางอัญชลีพร เธียรพิรากุล
Anchaleeporn Theanpirakul
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4086
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  anchaleeporn.t@diw.mail.go.th
นางสาวชนัญญา พัดวิลัย
Chananya Padvilai
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chananya.p@diw.mail.go.th
นายอาณัติ ปัญญารัมย์
Anat Panyaram
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 anat.p@diw.mail.go.th
นายชาญชัย อ่อนคล้าย
Charnchai Onklay
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 charnchai.o@diw.mail.go.th
นายบัณฑิต อุ่นศรี
Bandid Ounsri
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 bandid.o@diw.mail.go.th
นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์
Chayanin Jawrungrit
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chayanin.j@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 3  (Section 3)  
นายสมพงค์ เพ็งระวะ
Sompong Pengrava
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4091
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  somphong.p@diw.mail.go.th
นายภัทธกฤต คืนคลีบ
Phatthakrit Kunkleeb
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 kritsana.k@diw.mail.go.th
นายภิญโญ นายะสุนทรกุล
Phinyo Nayasoonthongul
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 phinyo.n@diw.mail.go.th
นางสาวณัฐนิภา ทองคำ
Nutnipa Thongkum
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 nutnipa.t@diw.mail.go.th
นางสาวเบญจลักษณ์ สั่งอรุณ
Benjaluck Sungaroon
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 benjaluck.s@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 4  (Section 4)  
นายสมบูรณ์ เผ่าภิญโญ
Somboon Paopinyo
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4136
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  somboon.p@diw.mail.go.th
นายภูธร กวีพันธ์
Phuthorn Kaweepun
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 phuthorn.k@diw.mail.go.th
นางสาวเสาวณิต อุดมพงษ์
Saovanit Udompong
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 saovanit.u@diw.mail.go.th
นางสาวศิริกาญจน์ ดอกไม้จีน
Sirikarn Dokmaijeen
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4131
โทรสาร :  0 2202 4096
 sirikarn.d@diw.mail.go.th
นางสาวผ่องพรรณ ม่วงศรีจันทร์
Pongphan Muangsrichun
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 pongphan.m@diw.mail.go.th
นายณัฐภัทร สุวรรณภารต
Nuttaput Suwanbharata
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 nuttaput.s@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 5  (Section 5)  
นางสาวนันทพร แก้วฉิมพลี
Nuntaporn Kaewchimpre
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4130
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  nuntaporn.k@diw.mail.go.th
นางสาวปฐมา ประสาทเขตการ
Patama Prasatkhetkan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 patama.p@diw.mail.go.th
นายวอม เอื้อวณิชกุล
Wom Uawanichkul
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 wom.u@diw.mail.go.th
นายปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก
Patompong Aemake
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 patompong.a@diw.mail.go.th
นายวิศรุต คันธฐากูร
Vissarut Kantatagun
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 vissarut.k@diw.mail.go.th
 
 ส่วนที่ 6  (Section 6)  
นางอลิสรา รังษีภโนดร
Alissara Rangsipanodorn
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4134
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  alissara.r@diw.mail.go.th
นางสาวเกตุวดี พฤกษ์พัฒนพงศ์
Katevadee Pruhcpattanapong
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4087
โทรสาร :  0 2202 4096
 katevadee.p@diw.mail.go.th
นายพงษ์มนัส ศรีวิทยานันต์
Pongmanus Sriwittayanan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :   0 2202 4096
 pongmanus.s@diw.mail.go.th
นายชนันต์ มาตะราช
Chanan Mataraj
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chanan.m@diw.mail.go.th
นายเฉลิมพล จินดามณี
Chalermpon Jindamanee
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chalermpon.j@diw.mail.go.th