ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Center
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
Jurarut Maneesatienrattana
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4011
โทรสาร :  0 2354 3106
E-mail :  jurarut.m@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวกนกฐิตา พลวงค์
Kanoktita Ponwong
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4009
โทรสาร :  0 2354 3106
E-mail :  kanoktita.p@diw.mail.go.th
นางสาวณัฏจิกา มงคลศฤงคาร
Nutjika Mongkongsarinkan
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  0 2202 4009
โทรสาร :  0 2354 3106
 nutjika.m@diw.mail.go.th
นางสมบูรณ์ นิประทุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4009
โทรสาร :  0 2354 3106
 somboon.n@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Management Group)  
นางสาวรัตนา สุวรรณรักษ์
Rattana Suwannarak
ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4245
โทรสาร :  0 2354 3106
E-mail :  rattana.s@diw.mail.go.th
นายสุเชาว์ ปานนุกูล
Suchow Pannugul
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4012
โทรสาร :  0 2354 3106
 suchow.p@diw.mail.go.th
นางสาวจิระพรรณ ขุนทยก
Jiraphan Khuntayok
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4246
โทรสาร :  0 2354 3106
 jiraphan.k@diw.mail.go.th
นางณัฐภัส ชินกิ่ง
Nattapat Chinking
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4247
โทรสาร :  0 2354 3106
 nattapat.c@diw.mail.go.th
นางชุลีกร วงษ์สมัย
Chuleekorn Wongsamai
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4009
โทรสาร :  0 2354 3106
 chuleekorn.y@diw.mail.go.th
นางสาวเจตพยงค์ สายทอง
Jetpayong Saithong
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4009
โทรสาร :  0 2354 3106
 jetpayong.s@diw.mail.go.th
นายอดิศร จันทน์มุข
Adisorn Chanmook
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4009
โทรสาร :  0 2354 3106
 adisorn.c@diw.mail.go.th
นางสาวปรียารัตน์ จุลวานิช
Preeyarat Junravanit
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4012
โทรสาร :  0 2354 3106
 preeyarat.j@diw.mail.go.th
นางสาวณัฐธิดา ศรีเพ็ชร
Nattida Sriphet
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4009
โทรสาร :  0 2354 3106
 nattida.s@diw.mail.go.th
นายมาโนช สอดศรี
Manoch Sodsri
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  0 2202 4012
โทรสาร :  0 2354 3106
 manoch.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มวินัยและระเบียบ  (Discipline and Regulations Group)  
นายจักราวุธ มุ่งสิน
Jakrawut Mungsin
ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2020 4246
โทรสาร :  0 2354 3106
E-mail :  jakrawut.m@diw.mail.go.th
นางสาวเจนจิฬา บุญเคหา
Jenjira Boonkeha
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4246
โทรสาร :  0 2354 3106
 jenjira.b@diw.mail.go.th
นางสาวกรวรรณ นนธ์พละ
Korawan Nonpala
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4246
โทรสาร :  0 2354 3106
 korawan.n@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development Group)  
นางสาวสุจิตรา จิตตะเสน
Sujittra Jittasein
ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4013
โทรสาร :  0 2354 3106
E-mail :  sujittra.j@diw.mail.go.th
นางกนิษฐา ลีวงศ์เจริญ
Kanittha Leewongcharoen
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4013
โทรสาร :  0 2354 3410
 kanittha.l@diw.mail.go.th
นางสาวณัทน์ฐพรรณ ศรีสมโภชน์
Natthaphan Srisomposh
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4013
โทรสาร :  0 2354 3106
 sumalee.s@diw.mail.go.th
นางปุรฎา สายยืนยง
Purada Saiyuenyong
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4013
โทรสาร :  0 2354 3106
 purada.s@diw.mail.go.th
นางสาวเสาวนีย์ สุพร
Saowanee Suporn
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4013
โทรสาร :   0 2354 3106
 saowanee.s@diw.mail.go.th