กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
Production Technology and Industrial Zone Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
Weeraphong Iamjaroenchai
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4160
โทรสาร :  0 2202 4183
E-mail :  weeraphong.i@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวสุรัสวดี กนกนาค
Suraswadi Kanoknak
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4189
โทรสาร :  0 2202 4183
E-mail :  suraswadi.k@diw.go.th
นางเปมิกา กิตติบดีสกุล
Pamika Kittibodeesakul
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4189
โทรสาร :  0 2202 4183
 phayoon.k@diw.mail.go.th
นายจรัญ หลวงชาญ
Jaran Luangchan
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4189
โทรสาร :  0 2202 4183
 jaran.l@diw.mail.go.th
นางสาวจริยา ลุนพิลา
Jariya Loonpila
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4189
โทรสาร :  0 2202 4183
 jariya.l@diw.mail.go.th
นางสาวนริสา สวีฟ
Narisa Swift
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4189
โทรสาร :  0 2202 4183
 narisa.h@diw.mail.go.th
นางสาวมิณฑิตา แขนรัมย์
Minthita Khanram
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4189
โทรสาร :  0 2202 4183
 karo_kc314@hotmail.com
 
 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกลชั้นสูง  (Advanced Machinery Technology Unit)  
นายสุรพัชร์ พันพานิชย์กุล
Surapat Punpanichkul
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
E-mail :  surapat.p@diw.mail.go.th
นายวิษณุ อิสระธานันท์
Wisanu Isarathanun
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 wisanu.i@diw.mail.go.th
นางสาวอณุภา อเสขังภิมุข
Anupha Asekhanypimuk
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 anupha.a@diw.mail.go.th
นายศราวุธ โรจนสโรช
Sarawut Rojanasaroj
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 sarawut.r@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  (Intelligent Electronics Technology Unit)  
นายนฤนาท เสมมีสุข
Naruenat Semiesuk
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4185
โทรสาร :  0 2202 4183
E-mail :  naruenat.s@diw.mail.go.th
นายสมศักดิ์ สุขุมาลย์
Somsak Sukuman
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 somsak.s@diw.mail.go.th
นายเบญจพล สรรพอาษา
Benchaphol Sunpaasa
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 benchaphol.s@duw.mail.go.th
นายธนกร จิตนาวงศ์
Tanakorn Jitnawong
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 tanakorn.j@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มเทคโนโลยีกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  (Industrial Process Technology Unit)  
นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์
Arthit Ingkuthanont
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
E-mail :  arthit.i@diw.mail.go.th
นายทกูณ สุวภาพ
Takoon Suvapab
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2354 4183
 takoon.s@diw.mail.go.th
นายณัฐพันธ์ จีนประชา
Nuttapan Jeenpracha
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 nuttapan.j@diw.mail.go.th
นายณรงค์กร โอมี
Narongkon Omee
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 narongkon.o@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการเชิงวิศวกรรม  (Engineering Management Technology Unit)  
นายธำรงศักดิ์ บุญญานิตย์
Tumrongsak Boonyanit
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4180
โทรสาร :  0 2202 4183
E-mail :  tumrongsak.b@diw.mail.go.th
นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี
Angsumalin Chatsuwanwaree
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 angsumalin.c@diw.mail.go.th
นายอาชวิศว์ เอี่ยมดิลกวงศ์
Archwit Aimdilokwong
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 archwit.a@diw.mail.go.th
นางสาวจุฑาภรณ์ ผลิตัน
Jutaporn Pitun
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 jutaporn.pi@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม  (Industrial Space Establishment Unit)  
นายเอกบุตร อุตมพงศ์
Eakbout Utamapong
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
E-mail :  eakbout.u@diw.mail.go.th
นางสาวอรอุมา ก้งหวั่น
Onuma Kongwan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 onuma.k@diw.mail.go.th
นายปิยะพล ธีระแนว
Piyapon Teeranaew
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 piyapon.t@diw.mail.go.th
นายพันธกานต์ จันพินิจ
Panthakant Janepinivh
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4184
โทรสาร :  0 2202 4183
 panthakant.j@diw.mail.go.th