กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
Industrial Environment Technology Promotion Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายภัทรพล ลิ้มภักดี
Pattarapon Limpakdee
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4221
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  pattarapon.l@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
นางประไพรัตน์ ลาวัณย์วัฒนกุล
Prapairat Lawanwattanakul
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 3963
โทรสาร :  0 2202 4170
 prapairat.l@diw.mail.go.th
นางนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม
Nopalak Supatanasinkasem
รก.นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4145
โทรสาร :  0 2202 4170
 nopalak.s@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ
Piyarat Wongtongluea
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4171
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  piyarat.w@diw.mail.go.th
นางสาวเสาวณีย์ ราหุลนันท์
Saowanee Rahulnan
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4171
โทรสาร :  0 2202 4170
 saowanee.r@diw.mail.go.th
นางสาวจีรวันท์ โกมลดิษฐ์
Jerawan Komondit
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4171
โทรสาร :  0 2202 4170
 jerawan.k@diw.mail.go.th
นางสาวนุชจรีย์ สังข์สุข
Nucharee Sungsook
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4221
โทรสาร :  0 2202 4170
 nucharee.s@diw.mail.go.th
นางสาวสุวรรณี หาเคน
Suwannee Haken
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4171
โทรสาร :  0 2202 4170
 suwannee.h@diw.mail.go.th
นางสาวรุ่งนภา เจริญวงค์
Roongnapa Charoenwong
พนักงานพิมพ์
โทรศัพท์ :   0 2202 4171
โทรสาร :  0 2202 4170
 roongnapa.p@diw.mail.go.th
นางสาวโชติรส สีสนิท
Chotiros Seesanit
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4171
โทรสาร :  0 2202 4170
 chotiros2537.1994@gmail.com
 
 กลุ่มเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม  (Industrial water technology Unit)  
นายวโรศักดิ์ สันติวราคม
Warosak Suntivarakom
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4163
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  warosak.s@diw.mail.go.th
นางสาวเบ็ญญาทิพย์ ตันติอริยทรัพย์
Benyathip Tantiariyasub
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4163
โทรสาร :  0 2202 4170
 benyathip.t@diw.mail.go.th
นายแสงทอง แก้วล้อมทรัพย์
Saengthong Kaewlomsup
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4163
โทรสาร :  0 2202 4170
 saengthong.k@diw.mail.go.th
นายปิยะวัชร สุวรรณคำ
Piyawat Suwannakom
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4163
โทรสาร :  0 2202 4170
 piyawat.s@diw.mail.go.th
นายสิริวัช ทนงศักดิ์
Siriwat Tanongsak
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4163
โทรสาร :  0 2202 4170
 siriwat.t@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  (Industrial Environment Personnel Supervisory Unit)  
นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์
Boonruay Lertvanittip
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3961
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  boonruay.l@diw.mail.go.th
นางสาวธิดารัตน์ คชรินทร์
Tidarat Khotcharin
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3961
โทรสาร :  0 2202 4170
 tidarat.k@diw.mail.go.th
นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์
Patchawanporn Sinram
รักษาการนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3961
โทรสาร :  0 2202 4170
 patchawanporn.s@diw.mail.go.th
นางสาวอังคณา สุกใส
Aungkana Suksai
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3961
โทรสาร :  0 2202 4170
 aungkana.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ  (Clean Technology Unit)  
นายกิตติพันธุ์ เทพารักษ์ษณากร
Kittiphan Taparugssanagorn
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  kittiphan.t@diw.mail.go.th
นายปกรณ์ วงศ์ศรีเผือก
Pakorn Wongsripuak
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
 pakorn.w@diw.mail.go.th
นายกิตติณัฐ โสภา
Kittinat Sopar
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
 kittinat.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน  (Industrial Environmental Management Unit)  
นางสาวภัสราพร พลับเจริญสุข
Patsaraporn Plubcharoensuk
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  patsaraporn.p@diw.mail.go.th
นางสาวเปล่งฉวี ชิตวัฒน์
Plengchawee Chittawat
รักษาการนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4141
โทรสาร :  0 2202 4170
 plengchawee.c@diw.mail.go.th
นายบุญสม จิตโสภณปัญญา
Boonsom Jitsoponpanya
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4141
โทรสาร :  0 2202 4170
 boonsom.j@diw.mail.go.th
นางสาวเจนจิรา สันทาลุนัย
Jenjira Suntalunai
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4141
โทรสาร :  0 2202 4170
 jenjira.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  (Green Industry Promotion Unit)  
นายปริญญา มณีวงศ์
Parinya Maneewong
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3414
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  parinya.m@diw.mail.go.th
นายอดิศักดิ์ มณีท่าโพธิ์
Adisak Maneethapoh
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
 adisak.m@diw.mail.go.th
นายเจษฎา รุ่งโรจน์พานิช
Jasada Rungrojphanich
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
 jasada.r@diw.mail.go.th
นางสาวอัจจนา ใหม่รักษา
เจ้าหน้าที่โครงการ GI
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
 
นางสาวพิริยา บุญถาวร
เจ้าหน้าที่โครงการ GI
โทรศัพท์ :  0 2202 4154
โทรสาร :  0 2202 4170
 
 
 กลุ่มมลพิษน้ำ  (Water pollution Unit)  
นางสาวสุวลักษณ์ เยาว์นุ่น
Suwalak Yaonoon
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4142
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  suwalak.y@diw.mail.go.th
นางวนิดา ทองช่วย
Wanida Thongchuai
รักษาการนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :   0 2202 4142
โทรสาร :   0 2202 4170
 wanida.t@diw.mail.go.th
นายปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์
Piyapat Sunthornsart
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4142
โทรสาร :  0 2202 4170
 piyapat.s@diw.mail.go.th
นายอดิศักดิ์ ชายทวีป
Adisak Chaitaweep
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4142
โทรสาร :  0 2202 4170
 adisak.c@diw.mail.go.th
นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข
Rungnapa Charoensuk
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4142
โทรสาร :  0 2202 4170
 rungnapa.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มมลพิษอากาศ  (Air pollution Unit)  
นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล
Supoj Pinitkittisakul
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4151
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  supoj.p@diw.mail.go.th
นางสาวพรวิธู ฤทธินนท์
Pornvitoo Rittinon
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4164
โทรสาร :  0 2202 4170
 pornvitoo.r@diw.mail.go.th
นายอนุพงษ์ สุขมูล
Anupong Sukmool
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4164
โทรสาร :  0 2202 4170
 anupong.s@diw.mail.go.th
นางสาวบุญสิตา วิทยาวงศรุจิ
Bunsita Witayawongsaruji
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4164
โทรสาร :  0 2202 4170
 boonsita01@hotmail.com
 
 กลุ่มมลพิษดิน  (Soil pollution Unit)  
นางสาวดุษฎี จันทราช
Dusadee Chantaraj
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4144
โทรสาร :  0 2202 4170
E-mail :  dusadee.c@diw.mail.go.th
นายปริญญ์ ม่วงสังข์
Parin Muangsung
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4135
โทรสาร :  0 2202 4170
 parin.m@diw.mail.go.th
นางสาวอรพินท์ คชศรีสวัสดิ์
Orapin Kachasrisawat
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4135
โทรสาร :  0 2202 4170
 orapin.k@diw.mail.go.th
นางสาวอริยะ คล้ายแก้ว
Ariya Klaikaew
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4135
โทรสาร :  0 2202 4170
 ariya.k@diw.mail.go.th