กองกฎหมาย
Law Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายสุนทร แก้วสว่าง
Sunthron Kewsawang
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3994
โทรสาร :  0 2202 3997
E-mail :  sunthron.k@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวอุษา ด้วงศิริ
U-sa Doungsiri
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3991
โทรสาร :  0 2354 3997
E-mail :  u_sa.d@diw.mail.go.th
นางสาววรมน มูลลคร
Woramon Mullakorn
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3991
โทรสาร :  0 2202 3997
 woramon.m@diw.mail.go.th
นางสาวรัตนกร ผ่องบุรุษ
Rattanakorn Pongboorus
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3991
โทรสาร :  0 2202 3997
 rattanakorn.p@diw.mail.go.th
นางสาวนิชาภัทร เพ็ชรเกลี้ยง
Nichaphat Petklaing
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
 nitiya.p@diw.mail.go.th
นางสาวฉัตรสุดา โคตรสมบัติ
Chatsuda Khotrsombat
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3991
โทรสาร :  0 2202 3997
 chatsuda.k@diw.mail.go.th
นางรสริน เพชรจั่น
Rosarin Phetchan
พนักงานพิมพ์ ชั้น 3
โทรศัพท์ :  0 2202 3991
โทรสาร :  0 2202 3997
 rosarin.p@diw.mail.go.th
นายนพดล โกวะประดิษฐ์
Noppadol Kovapradit
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  02 202 3991
โทรสาร :  02 202 3997
 noppadol.k@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มกฎหมายและระเบียบ  (Laws and Regulations Group)  
นายนิพล แจ่มเหมือน
Nipon Jammuean
ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
E-mail :  nipon.j@diw.mail.go.th
นางสาวประทุมพร ศรีชื่น
Pratumpon Sreechaun
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
 pratumpon.s@diw.mail.go.th
นางสาววริศรา ทะนันไชย
Waridsara Thananchai
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
 waridsara.p@diw.mail.go.th
นายกิตติพงศ์ รุ่งสิริทวีรัชต์
Kittipong Rungsiritaveerach
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4163
โทรสาร :  0 2202 4170
 kittipong.r@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญา  (Legal Action and Juristic Group)  
นางสาวนฤมล สุวัฒนสวัสดิ์
Naruemol Suwattanasawat
ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
E-mail :  naruemol.s@diw.mail.go.th
นางปิยธิดา ศุภรัตนชาติพันธุ์
Piyathida Suparatchatpun
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :   0 2202 3993
โทรสาร :   0 2202 3997
 piyathida.s@diw.mail.go.th
นางสาวพัชราวลัย เกี่ยวแก่
Patcharawalai Kiewkae
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
 patcharawalai.k@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มกฏหมายระหว่างประเทศ  (Penalization Group)  
นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม
Jirawat Bubphaprom
ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4214
โทรสาร :  0 2202 3997
E-mail :  jirawat.b@diw.mail.go.th
นางยุรี จันทร์ชุม
Yuri Janchum
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4214
โทรสาร :  0 2202 3997
 yuri.j@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มวินิจฉัยและให้คำปรึกษา  ()  
- ว่าง -
ตำแหน่ง :   -
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
E-mail :   -
นางณัฐธภา ศรีสงคราม
Natthpha Srisongkam
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
 natthpha.s@diw.mail.go.th
นายวิเชียร รัตนโชติ
Wichian Ruttanachot
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3993
โทรสาร :  0 2202 3997
 wichian.r@diw.mail.go.th