กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal audit Group
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางสมใจ ศิริพรอมาตย์
Somjai Siripornamart
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4231
โทรสาร :  0 2202 4231
E-mail :  somjai.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน  (Internal audit unit)  
นางสาวพวงผกา ภูตลาดขาม
Pungpaka Pootaladkam
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4046
โทรสาร :  0 2202 4231
 pungpaka.p@diw.mail.go.th
นายชัยวัฒน์ มามี
Chaiwat Mamee
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4046
โทรสาร :  0 2202 4231
 chaiwat.m@diw.mail.go.th