ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
Santi Sittilerdpisan
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4133
โทรสาร :  0 2202 4019
E-mail :  santi.s@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางกฤตภัค อินทร์งาม
Krittapak Inngam
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4050
โทรสาร :  0 2202 4019
E-mail :  krittapak.i@diw.mail.go.th
นางชฎาพร หลิมเล็ก
Chadaporn Limlek
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4020
โทรสาร :  0 2202 4019
 chadaporn.l@diw.mail.go.th
นางอมรรัตน์ นำบุญ
Amonrat Namboon
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4050
โทรสาร :  0 2202 4019
 amonrat.n@diw.mail.go.th
นางผกามาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา
Pakamad Sutas na ayudhaya
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4050
โทรสาร :  0 2202 4019
 pakamad.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 1  (Information System Service Group 1)  
นางสาวฟองนวล ใจพิแสง
Fongnuan Jaipisaeng
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4138
โทรสาร :  0 2202 4177
E-mail :  fongnuan.j@diw.mail.go.th
นางสาวสิริกัญญา อัปโมกข์
Sirikanya Appamoke
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4042, 4138
โทรสาร :  0 2202 4019
 sirikanya.a@diw.mail.go.th
นางสาวจริดา คงรื่น
Jarida Kongruen
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4042, 4138
โทรสาร :  0 2202 4177
 jarida.k@diw.mail.go.th
นางสาวปิยะมาศ คดโมก
Piyamart Kodmoke
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4042, 4138
โทรสาร :  02202 4177
 piyamart.k@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 2  (Information System Service Group 2)  
นายธงชัย อุทัยจรัสรัศมี
Thongchai Utaijaratratsamee
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4045
โทรสาร :  0 2202 4177
E-mail :  thongchai.u@diw.mail.go.th
นางสุนทรี สามบุญเรือง
Suntaree Peungwattanapong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4045
โทรสาร :  0 2202 4177
 suntaree.p@diw.mail.go.th
นายสิริชัย ส่งเจิม
Sirichai Songcherm
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4045
โทรสาร :  0 2202 4177
 sirichai.s@diw.mail.go.th
นางสาววราภรณ์ อมรพิสุทธิ์
Waraporn Amornpisut
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4045
โทรสาร :  0 2202 4177
 waraporn.a@diw.mail.go.th
นางสาวนารีรัตน์ วรรณม่วง
Nareerat Wannamuang
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4045
โทรสาร :  0 2202 4177
 nareerat1824@gmail.com
 
 กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3  (Information System Service Group 3)  
นางนันทพร บุญเอก
Nantaporn Booneka
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4098
โทรสาร :  0 2202 4177
E-mail :  nantaporn.b@diw.mail.go.th
นางใจทิพย์ สัมฤทธิ์
Jaithip Sumrith
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4129
โทรสาร :  0 2202 4177
 jaithip.s@diw.mail.go.th
นางภูษณิศา ช่วยประคอง
Pusanisa Chuayprakhong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4129
โทรสาร :  0 2202 4177
 pusanisa.c@diw.mail.go.th
นางสาวสุกัญญา ภิรมย์ทอง
Sukanya Piromtong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4129
โทรสาร :  0 2202 4177
 sukanya.o@diw.mail.go.th
นางสาวนาถยา จันทรังสีวรกุล
Nattaya Jantarangsiworakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4129
โทรสาร :  0 2202 4177
 nattaya.u@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 4  (Information System Service Group 4)  
นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม
Panthong Srikattanaprom
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3985
โทรสาร :  0 2202 4015
E-mail :  panthong.s@diw.mail.go.th
นางสาวฐิติมา มีศรี
Thitima Meesri
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3985
โทรสาร :  0 2202 4177
 thitima.m@diw.mail.go.th
นางสาวกฤษณา เกริกกุลพัฒนา
Kistana Krerkkupattana
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3985
โทรสาร :  0 2202 4019
 kistana.k@diw.mail.go.th
นางสาวสุประวีณ์ วงศ์สุโชโต
Suprawee Wongsuchoto
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3985
โทรสาร :  0 2202 4019
 suprawee.w@diw.mail.go.th
นางสาวจิตติมา ก่อทรัพย์
Jittima Korsup
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3985
โทรสาร :  0 2202 4019
 jittima.o@diw.mail.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม  (Business Industry Information Center)  
นางพรทิพย์ บุญเปี่ยม
Pornthip Boonpiam
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4076
โทรสาร :  0 2202 4019
E-mail :  pornthip.b@diw.mail.go.th
นางสาวญาดา ศรีภานุมาต
Yada Sripanumat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4099
โทรสาร :  0 2202 4019
 yada.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริการระบบสารสนเทศกลาง  (Information System Service Central Group)  
นางสาวประนมพร โลกคำลือ
Pranomporn Lokkamlue
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4201
โทรสาร :  0 2202 4177
E-mail :  pranomporn.l@diw.mail.go.th
นางบุษบา พงษ์หญิง
Busaba Pongying
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4128
โทรสาร :  0 2202 4177
 budsaba.p@diw.mail.go.th
นางสาวมนัญญา ไชยทองศรี
Manunya Chaithongsri
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4128
โทรสาร :  0 2202 4177
 manunya.c@diw.mail.go.th
นายภาณุพงศ์ สงวนประเสริฐ
Panupong Sanguanprasert
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4128
โทรสาร :  0 2202 4177
 panupong.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริการอุปกรณ์และระบบเครือข่าย  (Computer Hardware and Network Service Group)  
- ว่าง -
ตำแหน่ง :   -
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
E-mail :   -
นายธัชพล ธรรมกิจไพโรจน์
Touchapon Thumakitphairoj
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4042
โทรสาร :  0 2202 4177
 touchapon.t@diw.mail.go.th
นายโยธิน คำนนท์
Yotin Kamnont
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4042
โทรสาร :  0 2202 4177
 yotin.k@diw.mail.go.th
นายฉัตรณพัฒน์ ศุขวัฒนะกุล
Chatnapat Sukwattanakul
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4042
โทรสาร :  0 2202 4177
 box_go_box@hotmail.com
นายกิตติคม สีดาวเรือง
Kittikom Seedaorueng
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4042
โทรสาร :  0 2202 4177
 auaouou@gmail.com