กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
Factory Oversight Standard Development Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ
Rintawat Sombutsiri
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4120
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  rintawat.s@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางมาลัย ชุมคง
Malai Chumkong
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4121
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  malai.c@diw.mail.go.th
นางสาวจิตติมา แก่นศิริ
Jittima Keansiri
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :   0 2202 4121
โทรสาร :   0 2202 3960
 jittima.k@diw.mail.go.th
นางสาวณัฐกาญ กล้าหาญ
Natthakarn Klaharn
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4121
โทรสาร :  0 2202 3960
 sangsuri.k@diw.mail.go.th
นางจุรีพร ถ้ำประเสริฐวงศ์
Jureeporn Thamprasertwong
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4207
โทรสาร :  0 2202 3960
 jureeporn.t@diw.mail.go.th
นางสาวราตรี ชนะสิงห์
Ratree Canasing
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4207
โทรสาร :  0 2202 3960
 ratree.c@diw.mail.go.th
นางสาวลลิดา เอกษัตริย์
Lalida Akasat
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4207
โทรสาร :  0 202 3960
 lalida.a@diw.mail.go.th
นางสาวณัฐพร รุ่งฟ้าวัฒนพงศ์
Nuttaporn Rungfavattanapong
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4121
โทรสาร :  0 2202 3960
 tuktun_tukta@hotmail.com
นางสาวพาขวัญ เมฆตั้ง
Pakwan Maktung
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4207
โทรสาร :  0 2202 3960
 pakwan39.mint@gmail.com
 
 กลุ่มพัฒนามาตรฐานงานกำกับโรงงาน  (Factory Oversight Standard Development Unit)  
นายจีระวัช อุทัยจันทร์
Jeerawat Uthaijan
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  jeerawat.u@diw.mail.go.th
นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ
Cherdsak Onrayab
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 cherdsak.o@diw.mail.go.th
นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง
Patparaporn Paomueng
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 patparaporn.p@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มติดตามและประเมินผลมาตรฐานงานกำกับโรงงาน 1  (Factory Oversight Monitoring and Evaluation Unit 1)  
นายประกิจ อนุสรหิรัญการ
Prakij Anusornhirunkarn
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  prakij.a@diw.mail.go.th
นายชยาภิวัฒน์ มานะศึก
Chayaphivat Manasuk
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 chayaphivat.m@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มติดตามและประเมินผลมาตรฐานงานกำกับโรงงาน 2  (Factory Oversight Monitoring and Evaluation Unit 2)  
นายอดิสร เศรษฐพิทยากุล
Adisorn Setpittayakul
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  adisorn.s@diw.mail.go.th
นายภูธร กวีพันธ์
Phuthorn Kaweepun
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 phuthorn.k@diw.mail.go.th
นายสุทธิชัย เรืองขำ
Sutthichai Rueangkham
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 sutthichai.r@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มติดตามและประเมินผลมาตรฐานงานกำกับโรงงาน 3  (Factory Oversight Monitoring and Evaluation Unit 3)  
ร.ต.วิทวัส แก้วประสิทธิ์
Vitawas Keawprasit
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  vitawas.k@diw.mail.go.th
นายปรารมภ์ แสงพนัสธาดา
Prarom Sangphanattada
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 prarom.s@diw.mail.go.th
นายชัชวาล แก่นเชียงสา
Chutchawan Kaenchiangsa
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 chutchawan.k@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีงานกำกับโรงงาน  (Factory Oversight Technology Development Unit)  
นางขจีวรรณ วรรณรสพากย์
Kajeewan Wannarosapark
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  kajeewan.c@diw.mail.go.th
นางสาวพิชญา ศรีมงคล
Pitchaya Srimongkol
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 pitchaya.s@diw.mail.go.th
นายณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช
Narong Chairattiwet
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 narong.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มส่งเสริมงานกำกับโรงงาน  (Factory Oversight Promotion Unit)  
นายทูนธรรม งามผิว
Toontum Ngampiv
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  toontum.n@diw.mail.go.th
นายสันติ นารถอุดม
Santi Nartudom
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 santi.n@diw.mail.go.th
นายวรชัย นิมมานุทย์
Worachai Nimmanut
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 worachai.n@diw.mail.go.th
นายดลวัฒน์ ทองขาว
Donlawat Thongkhao
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 donlawat.t@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มมาตรฐานงานกำกับผู้ตรวจสอบเอกชน  (Private Inspector Oversight Standard Unit)  
นางสาวนวพร สงวนหมู่
Navaporn Sa-nguanmoo
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3955
โทรสาร :  0 2202 3960
E-mail :  navaporn.s@diw.mail.go.th
นางสโรชา จิตอารีรัตน์
Sarochar Jitareerat
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3955
โทรสาร :  0 2202 3960
 sarochar.k@diw.mail.go.th
นายนภสิทธิ์ วิลัยกรวด
Napasit Vilaikruad
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3955
โทรสาร :  0 2202 3960
 napasit.v@diw.mail.go.th