สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
 
 เลขานุการกรม  (Secretary of the department)  
นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ
Suchada Dissayawondhana
ตำแหน่ง :  เลขานุการกรม
โทรศัพท์ :  0 2202 3970
โทรสาร :  0 2354 3390
E-mail :  suchada.d@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายสารบรรณ  (Correspondency Section)  
นางสาวสมฤทัย ตั้งสัตย์ธรรม
Somruthai Tangsattham
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4005
โทรสาร :  0 2354 3390
E-mail :  somruthai.t@diw.mail.go.th
นางสาววาสิน สร้อยพิลึก
Vasin Soipilux
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2354 3965
โทรสาร :  0 2354 3390
 vasin.s@diw.mail.go.th
นายจักรกฤษณ์ ตรุษเจริญ
Jakgris Trutchareon
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4006
โทรสาร :  0 2354 3390
 jakgris.t@diw.mail.go.th
นางสาววันวิสาข์ ทองเปรม
Wanwisa Thongprem
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3971
โทรสาร :  0 2354 3390
 wanwisa.t@diw.mail.go.th
นางสาวธนิชชา ไวธัญกิจ
Thanisha Vaithunyakit
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2354 3965
โทรสาร :  0 2354 3390
 thanisha.v@diw.mail.go.th
นางสาวศศิธร สุตพันธ์
Sasitorn Sutaphan
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3971
โทรสาร :   0 2354 3390
 sasitorn.s@diw.mail.go.th
นางเบญจา มณีวัณณ์
Benja Maneewan
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4
โทรศัพท์ :  0 2354 3965
โทรสาร :  0 2354 3390
 benja.m@diw.mail.go.th
นางสาววัลลภา สงวนวรพงศ์
Wanlapar Sangvorpong
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4006
โทรสาร :  0 2354 3390
 wanlapar.s@diw.mail.go.th
นายเมธา ผ่องบุรุษ
Mayta Pongboorus
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4006
โทรสาร :  0 2354 3390
 mayta.p@diw.mail.go.th
นางสาวบัณฑิตา ตรีทานนท์
Buntita Treethanont
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4006
โทรสาร :  0 2354 3390
 buntita.t@diw.mail.go.th
นางสาวอรุณี กวดขันธ์
Arunee Kuadkhan
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3965
โทรสาร :  0 2354 3390
 tidtee_2535@hotmail.com
นางนิตยา ภาคลาภ
Nittaya Phaklap
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3965
โทรสาร :  0 2354 3390
 
นางสาวเปมิกา ฤธาทิพย์
Pemika Ruethathip
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4006
โทรสาร :  0 2354 3390
 pemikanamfon19@gmail.com
 
 กลุ่มช่วยอำนวยการ  (Administration Assisting Group)  
นางอรสา ฉวีพัฒน์
Orasa Chaweepat
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4218
โทรสาร :   0 2354 3390
E-mail :  orasa.y@diw.mail.go.th
นายทวีศักดิ์ สุต๊ะนันท์
Thaveesak Sutanan
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :  0 2354 3390
 thaveesak.s@diw.mail.go.th
นางอังคณา แก้ววิเศษ
Angkana Keawviset
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :  0 2354 3390
 angkana.k@diw.mail.go.th
นางสาววิชุดา โชคดี
Wichuda Chokdee
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :  0 2354 3390
 wichuda.c@diw.mail.go.th
นางสาวมณฑลี สุขลาภ
Monthalee Suklap
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :   0 2354 3390
 monthalee.s@diw.mail.go.th
นายธนาธิป ศุภสุนทรกุล
Thanatip Suppasoonthornkul
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :  0 2354 3390
 thanatip.s@diw.mail.go.th
นางสาวอนินทิตา โสมณฑา
Anintita Somonta
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :  0 2354 3390
 anintita.s@diw.mail.go.th
นางเสรี จันทร์รวม
Saree Junroum
พนักงานพิมพ์ ชั้น 4
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :  0 2354 3390
 
นางสาวนงลักษณ์ ประยงค์หอม
Nongluck Prayonghom
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4010
โทรสาร :  0 2354 3390
 nongluck.pum@gmail.com
 
 กลุ่มประชาสัมพันธ์  (Public Relation Group)  
นายสัพพัญญู อนุพันธ์
Sappanyoo Anuphan
ตำแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2202 4014
E-mail :  sappanyoo.a@diw.mail.go.th
นางสาวภาวิดา อมรประเวศ
Phawida Amonpravet
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2202 4014
 phawida.a@diw.mail.go.th
นางสาวรจนันต์ ลีวรรณกิตติกุล
Rojanan Leewankitikul
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2202 4014
 rojanan.l@diw.mail.go.th
นางสาววินิธา นาวายุทธ
Vinitha Navayut
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2202 4014
 vinitha.n@diw.mail.go.th
นางสาวบุญจิรา ล้วนปรีดา
Bunjira Luanprida
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2202 4014
 bunjira.l@diw.mail.go.th
นางสาวพัชราภรณ์ หัตถโชติ
Patcharaporn Hattachot
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2202 4014
 patcharaporn.h@diw.mail.go.th
นางสาวกมลวรรณ สุวิสุทธิ์
Kamolwan Suwisuth
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2354 3390
 gingkmw@gmail.com
นางสาวปุณฑริกา ยอดมาลี
Puntarika Yodmalee
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  02202 4014
โทรสาร :  0 2354 3390
 ziinons@gmail.com
นายวัฒนะ วงศ์เวียน
Wattana Wongvien
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2354 3390
 tumsom2538@gmail.com
นางสาวอารดา กิ่งคำ
Arada Kingkum
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2354 3390
 arada.skate@gmail.com
นายวรากร วิเศษสินธุ์
Varakon Visesin
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4014
โทรสาร :  0 2354 3390
 golf_dugdig@hotmail.com
 
 กลุ่มบัญชี  (Accounting Group)  
นางสาววรัญญา เบญจกิจนิธิ
Waranya Benjakitniti
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4029
โทรสาร :  0 2354 3274
E-mail :  ruchadaporn.b@diw.mail.go.th
นางเพ็ญพิมล ภู่สาระ
Penpimol Pusara
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  02 202 4174
โทรสาร :  02 354 3274
 penpimol.p@diw.mail.go.th
นางสาวอรณัส เกษมสิริบุญวัฒน์
Orranat Kasemsiribunyawat
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  02 202 4199
โทรสาร :  02 354 3274
 orranat.k@diw.mail.go.th
นางสาวนัณทนา ผาสุข
Nantana Phasuk
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4174
โทรสาร :  0 2354 3274
 nantana.p@diw.mail.go.th
นางสาวชวัลรัชต์ ชมวิหก
Chawalrach Chomwihok
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3976
โทรสาร :  0 2354 3274
 kawisara.c@diw.mail.go.th
นางสาวปุญญิศา สามารถ
Poonyisa Samart
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3976
โทรสาร :  0 2354 3274
 poonyisa.s@diw.mail.go.th
นางสาวอภิญญา สุขดี
Apinya Sukdee
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4199
โทรสาร :  02 354 3274
 apinya.s@diw.mail.go.th
นายโสภณ รอดทับ
Sophon Rodthub
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ :  0 2202 4199
โทรสาร :  0 2354 3274
 sophon.r@diw.mail.go.th
นางสาวประพัสรา กนกพัฒนกิจ
Prapatsara Kanokpattanakij
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ :  02 202 3976
โทรสาร :  02 354 3274
 prapatsara.k@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มการเงิน  (Financial Group)  
นางสาวบุญชู คำมา
Boonchu Khamma
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3972
โทรสาร :  0 2354 3181
E-mail :  boonchu.k@diw.mail.go.th
นางสุพรรณี สุต๊ะนันท์
Supannee Sutanan
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3973
โทรสาร :  0 2354 3181
 supannee.c@diw.mail.go.th
นางสาวศิริรัตน์ บุญมี
Sirirat Boonmee
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3973
โทรสาร :  0 2 354 3181
 sirirat.b@diw.mail.go.th
นางประนอม ยอดมาลี
Pranorm Yodmalee
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4036
โทรสาร :  0 2354 3181
 pranorm.y@diw.mail.go.th
นางสิริดา พิริยะดิลก
Sirida Philiyadilok
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3973
โทรสาร :  0 2354 3181
 sirida.p@diw.mail.go.th
นางสาวโชติกา ภิรมย์สด
Shothika Piromsod
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3973
โทรสาร :   0 2354 3181
 shothika.p@diw.mail.go.th
นางสาวสุนิษา ชมเชย
Sunisa Chomchey
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ :  0 2202 4036
โทรสาร :  0 2354 3181
 sunisa.c@diw.mail.go.th
นางสาวภควรรณ พิมโคตร
Pakkawan Pimkhot
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทรศัพท์ :  0 2202 3973
โทรสาร :  0 2354 3181
 orawan.pakkawan@gmail.com
 
 กลุ่มพัสดุ  (Inventory Group)  
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
Jurarut Maneesatienrattana
ตำแหน่ง :  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3978
โทรสาร :  0 2354 3410
E-mail :  
นางสาวประณีต นุชพุ่ม
Praneet Nuchpum
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3981
โทรสาร :  0 2354 3410
 praneet.n@diw.mail.go.th
นางสาวสินีนุช จันทร์เพ็ญ
Sineenuch Chanpen
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3982
โทรสาร :  0 2354 3410
 sineenuch.c@diw.mail.go.th
นางวงศ์ผกา โสมณฑา
Wongpakar Somonta
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3979
โทรสาร :  0 2354 3410
 wongpakar.s@diw.mail.go.th
นางสาวนัทธมน เที่ยงตรง
Nattamon Theangtong
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3982
โทรสาร :  0 2354 3410
 hathairat.t@diw.mail.go.th
นางสาวศิราภรณ์ เชาวพงษ์ไพบูลย์
Siraporn Chaowapongpaiboon
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3979
โทรสาร :  0 2354 3410
 siraporn.j@diw.mail.go.th
นางสาวศันธ์ชญา แสงอรุณ
Sanchaya Saengaroon
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3980
โทรสาร :  0 2354 3390
 sanchaya.s@diw.mail.go.th
นางสาวลลิลทิพย์ นิลประไพ
Lalintip Niwparpai
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3982
โทรสาร :  0 2354 3410
 lalintip.k@diw.mail.go.th
นางสาวฑิฆัมพร สมพงษ์เกิด
Tikumporn Sompongkied
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3982
โทรสาร :  0 2354 3410
 cream_o_101@hotmail.com
นางสาวปาจรีย์ กันสิทธิ์
Pajaree Kansit
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3979
โทรสาร :  0 2354 3410
 pajaree.kansit@gmail.com
นายนิติธร เนตรสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4021
 
นายสุนทร ชูอำไพ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 3965
โทรสาร :  0 2354 3390
 
นายเอกราช จิตรสำเริง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 3965
โทรสาร :  0 2354 3390
 
นายเมธา สุทราภาศ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายณรงพร ศรีวัฒนชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายสำราญ ฉิมแฉ่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายนเรศ วันลา
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายฉลองชัย ทรัพย์ทรง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายทรงศีล ตันเกษม
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายณรงค์ ไข่ทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายชาติชาย ดำขำ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายกฤษณะ ภู่เกลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายอภิสิทธิ์ คชศิริพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายเสน่ห์ จุ้ยนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายธรฤวัตน์ สินช้างขวัญยืน
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายชุมพล จันทะ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายศุบุญเยี่ยม คงกระพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายสมบุญ พุ่มพึ่ง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายปราโมทย์ ต้องประสงค์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายสุพจน์ ปิ่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายสุรสิทธิ์ พุ่มไสล
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายสมศักดิ์ ป่องลม
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายสมโภช พรหมบุตร
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :   0 2202 4040
โทรสาร :   0 2202 4021
 
นายวารัตน์ ศรีจันทร์โต
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นายสนอง ธรรมชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :   0 2354 3114
 
นายถาวร ทาวงษ์
Tavorn Tawong
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 4040
โทรสาร :  0 2202 4021
 
นายไพศาล วงษ์วิจิตร
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นางสาวนงลักษณ์ นธีทิพย์
Nongluck Nateetip
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3982
โทรสาร :  0 2354 3410
 nongluck.n@gmail.com
นายศตทัศน์ ลิ้มภัทรบริบูรณ์
Satathat Limpataraboriboon
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
นายอดิกานต์ จรูญสมิทธิ์
Adikan Charoonsamith
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 2202 3977
โทรสาร :  0 2354 3410
 
นางสาวลักขณา โสมณฑา
Lukkana Somonta
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3979
โทรสาร :  0 2354 3410
 lukkana_2523@hotmail.com
 
 กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน  (Building and Asset Group)  
นายวิจิตร ทองสำริต
Wijit Thongsumrit
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  0 2202 3986
โทรสาร :  0 2202 3986
E-mail :  wijit.t@diw.mail.go.th
นางอมรรัตน์ โป่งฟ้า
Amornrat Phongfa
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4224
โทรสาร :  0 2202 3986
 amornrat.p@diw.mail.go.th
นางสาวบรรจงรัตน์ วงศ์ศรี
Bonjongrud Vongsee
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4224
โทรสาร :  0 2202 3986
 bonjongrud.v@diw.mail.go.th
นายพีรพัฒน์ แซ่หลิม
Peerapat Saelim
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3986
โทรสาร :  0 2202 3986
 peerapat.s@diw.mail.go.th
นายบุญจันทร์ บุตมี
Boonchan Butme
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3986
 
นายปนิพนธ์ ดรุณพันธ์
Panipon Darunphan
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4224
โทรสาร :  0 2202 3986
 paniponmos@gmail.com
 
 กลุ่มงบประมาณ  (Budgetary Group)  
นางวรรณา เพชรพีระพงษ์
Wanna Pethpeerapong
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3984
โทรสาร :  0 2354 3274
E-mail :  wanna.pe@diw.mail.go.th
นางสาวมัชฌิมา งามสุขสวัสดิ์
Mutchima Ngamsuksawat
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3984
โทรสาร :  0 2354 3274
 mutchima.h@diw.mail.go.th
นางสาวอรทัย อภิรัตสัมฤทธิ์
Orathai Apiratsumrit
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3983
โทรสาร :  0 2354 3274
 orathai.a@diw.mail.go.th
นางสาวปุณณภา เทียมเศวต
Punnapha Tieamsawet
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3984
โทรสาร :  0 2354 3274
 punnapha.t@diw.mail.go.th
นายอนุชา ภิญโญ
Anucha Pinyo
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 3984
โทรสาร :   0 2354 3274
 anucha.p@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริการสารพันทันใจ  (Express Service Group)  
นางสาวถนอมนวล ภิรมย์จิตร
Thanomnuan Piromjith
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4093
โทรสาร :  0 2202 4172
E-mail :  thanomnuan.t@diw.mail.go.th
นางสาวสุขวะสา ด้วงพรม
Sukwasa Duangprom
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4211
โทรสาร :  0 2202 4172
 ai_army_ia@hotmail.com
นายสมชาย แตงโสภา
Somchay Tangsopa
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4211
โทรสาร :  0 2202 4172
 somchay.t@diw.mail.go.th
นางสาวพรทิพย์ ทรงบันดิต
Porntip Songbundit
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4041
โทรสาร :  0 2202 4172
 tippy_tp@hotmail.com
นางสาวเมธานันท์ วรรักษ์
Mathanan Woraruk
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4242
โทรสาร :  0 2202 4172
 mathanun.w@gmail.com
นางสาวจิราพัชร ทิพย์ไสยาศน์
Jirapat Tipsaiyast
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4041
โทรสาร :  0 2202 4172
 pueng_t029@hotmail.com
นายปรีดาพันธ์ นุชชม
Predaphan Nutchorm
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3954
โทรสาร :  0 2202 4172
 predaphan@hotmail.com
นางสาวสุชาดา ปิยพันธ์รัตนกุล
Schada Piyapanrattanakun
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 3954
โทรสาร :  0 2202 4172
 numinnie_19@hotmail.com
นางสาววรินทร์นิดา ออไอสูนย์
Warinnida Or-aisoon
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 warinnida001@gmail.com
นางสาวอมลรัตน์ ฉ่ำสดใส
Amonrat Chamsodsal
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4211
โทรสาร :  0 2202 4172
 muzixveizen@hotmail.com