สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
Central Office for Machinery Registration
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายพรยศ กลั่นกรอง
Pornyod Klankrong
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4055
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  pornyod.k@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นายคมกริช กลับน่วม
Komkit Klubnoum
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  0 2202 4058
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  komkit.k@diw.mail.go.th
นายวัชรพงษ์ อัคนิฐานันท์
Vatcharapong Akanitanun
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4056
โทรสาร :   0 2354 3126
 vatcharapong.a@diw.mail.go.th
นางสาวนิภาพรรณ ปานกลาง
Nipapan Panklang
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4056
โทรสาร :  0 2354 3126
 nipapan.p@diw.mail.go.th
นางณัฏฐิมา ขลุ่ยกระโทก
Nuttima Khluekratoke
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4059
โทรสาร :  0 2354 3126
 nuttima.k@diw.mail.go.th
นางสาวจิรฐา ศรีวิสูตร
Jiratha Sriwisoot
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4056
โทรสาร :  0 2354 3126
 jiratha.s@diw.mail.go.th
นางสาวพิมพ์นารี ศักดิ์สิงห์
Pimnaree Saksingh
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4056
โทรสาร :  0 2354 3126
 nareeluck.s@diw.mail.go.th
นางสาวประภาพร โพธิ์สี
Prapaporn Phosee
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4059
โทรสาร :  0 2354 3126
 prapaporn.p@diw.mail.go.th
นางปภาวรินท์ รักชาติ
Paphawarin Rugchat
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4055
โทรสาร :  0 2354 3126
 paphawarin.r@diw.mail.go.th
นางสาวปริชาติ คงประสิทธิ์
Parichart Khongprasit
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4056
โทรสาร :  0 2354 3126
 vasstar@thaimail.com
นางสาวสุธารัตน์ จันทร์นวล
Sutarat Junnaun
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4056
โทรสาร :  0 2354 3126
 sutarat.j@diw.mail.go.th
นางสาวสิริยากร รักษาภักดี
Sirayakorn Laksapakdee
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4056
โทรสาร :  0 2354 3126
 siriyakornraksapakdee@gmail.com
 
 กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 1  (Machinery Registration and Juristic Sub-division 1)  
นายธนะกูล แสงสว่าง
Tanakul Saengsawang
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4063
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  tanakul.s@diw.mail.go.th
นายปริวรรต มัชฌิมาภิโร
Pariwat Matchimapiro
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4070
โทรสาร :  0 2354 3126
 pariwat.m@diw.mail.go.th
นายวุฒินันท์ ตวงเศรษฐวุฒิ
Wutthinun Tuangsetavut
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4070
โทรสาร :  0 2354 3126
 wutthinun.t@diw.mail.go.th
นางสาวสิดารัศม์ หอวิชยกุล
Sidarat Howichayakul
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4070
โทรสาร :  0 2354 3126
 sidarat.h@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 2  (Machinery Registration and Juristic Sub-division 2)  
นายสกลนคร เพชรอ่อน
Sakonakorn Petchon
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4066
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  sakonakorn.p@diw.mail.go.th
นางสาวธีรพร สวิล
Theeraporn Savin
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4069
โทรสาร :   0 2354 3126
 theeraporn.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 3  (Machinery Registration and Juristic Sub-division 3)  
นายเสน่ห์ สาครน้อย
Sanae Sakornnoi
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4060
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  sanae.s@diw.mail.go.th
นายยุทธนา จันทร
Yuttana Juntron
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4073
โทรสาร :  0 2354 3126
 yuttana.j@diw.mail.go.th
นายภัทระ ฉ่ำมะนา
Pattara Chammana
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4070
โทรสาร :  0 2354 3126
 pattara.c@diw.mail.go.th
นายชัยพร ดิลกานนท์
Chaiyaporn Dinlakanont
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4070
โทรสาร :  0 2354 3126
 chaiyaporn.d@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 4  (Machinery Registration and Juristic Sub-division 4)  
นายนภัทร เตชะสิรภัทร
Naphat Tashasirapat
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4065
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  naphat.t@diw.mail.go.th
นายจุมพฏพงษ์ นิยมพฤกษ์
Jumphotphong Niyompluek
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4073
โทรสาร :  0 2354 3126
 jumphotphong.n@diw.mail.go.th
นายพุทธพัฒน์ ศิรินพ
Putthapat Sirinop
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4073
โทรสาร :  0 2354 3126
 putthapat.s@diw.mail.go.th
นายสุธี ไชยเสนา
Suthee Chaisena
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4073
โทรสาร :  0 2354 3126
 suthee.c@diw.mail.go.th
นายสุนทร มะลิขาว
Sunthorn Malikhao
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4070
โทรสาร :  0 2354 3126
 sunthorn.m@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศเครื่องจักร  (Machinery Information Management Sub-division )  
นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง
Jakaphan Chansawang
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4060
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  jakaphan.c@diw.mail.go.th
นายกนก ไกรโชค
Kanok Kraichok
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4073
โทรสาร :  0 2354 3126
 kanok.k@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มวิชาการและอำนวยการเครื่องจักร  (Machinery Academic and Administration Sub-division )  
นายชรินทร์ รูปเทวินทร์
Charin Rooptewin
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4062
โทรสาร :  0 2354 3126
E-mail :  charin.r@diw.mail.go.th
นางสาวกุลศยา พงษ์อารี
Kulsaya Pongaree
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4069
โทรสาร :  0 2354 3126
 kulsaya.p@diw.mail.go.th
นายนวพล เนตวงษ์
Nawaphon Natewong
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4073
โทรสาร :  0 2354 3126
 nawaphon.n@diw.mail.go.th