กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
Kampanat Rungruengchaisri
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4016
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  kampanat.r@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม  (Advisor)  
นางนุชนาถ สุพรรณศรี
Nuchanat Suphansri
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4004
โทรสาร :  0 2202 4003
 nuchanat.s@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสุวรรณา สุวรรณเลิศ
Suwanna Suwannalert
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4018
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  suwanna.s@diw.mail.go.th
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศสินอมร
Laddawan Leartsinamon
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 laddawan.l@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชนา ตระการสุข
Anchana Trakarnsuk
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4016
โทรสาร :  0 2202 4167, 4003
 anchana.t@diw.mail.go.th
นางสาวบรรจง ทัพศิริ
Bunjong Tupsiri
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 bunjong.t@diw.mail.go.th
นางสาวกาญจนา โชติพินิจ
Kanjana Chotpinit
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 kanjana.c@diw.mail.go.th
นางสาวขวัญสุดา ชิณเทศ
Khwuansuda Chinnatheth
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 khwuansuda.c@diw.mail.go.th
นายระพีพัฒน์ ฉิมขำ
Rapeepat Chimkham
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 rapeepat.chimkham@gmail.com
นางสาวปณิตา ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นายปิติพงศ์ ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นางสาวสาวิตรี ทองพวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นางสาวนริศรา เหมือนทิพย์
Narisara Muentip
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 narisara_0209@hotmail.com
นางสาววรรณภา เริ่มยินดี
Wanapa Roemyindee
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 roemyindee.wt@gmail.com
นางสาวศิวาพร สารพัฒน์
Siwaporn Sarapat
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 siwaporngew@gmail.com
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 1  (Industrial Waste Management Sub-Division 1)  
นายขจรพงศ์ ศิริวิสูตร
Kajornpong Sirivisoot
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  kajornpong.s@diw.mail.go.th
นางสาวพรวิธู ฤทธินนท์
Pornvitoo Rittinon
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
 pornvitoo.r@diw.mail.go.th
นายสมชัย เพ็ชรแสง
Somchai Pethsang
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
 somchai.p@diw.mail.go.th
นายทัศวทัศน์ สูชัยยะ
Thassawathas Suchaiya
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
 thassawathas.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 2  (Industrial Waste Management Sub-Division 2)  
นายอำนาจ เหมะสถล
Amnard Hemasathon
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  amnard.h@diw.mail.go.th
นางสาววรณัน กิตติสาร
Worranan Kittisarn
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 wasinee.k@diw.mail.go.th
นางสาววิชชุดา ฤกษ์สงเคราะห์
Widchuda Lerksongkor
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 widchuda.l@diw.mail.go.th
นายอดิศักดิ์ ชายทวีป
Adisak Chaitaweep
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 adisak.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 3  (Industrial Waste Management Sub-Division 3)  
นายพรธวัช เพ่งศรี
Porntawat Bhengsri
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  porntawat.b@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชลี อินทจันทร์
Anchalee Intajan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 anchalee.i@diw.mail.go.th
นายชนันต์ มาตะราช
Chanan Mataraj
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 chanan.m@diw.mail.go.th
นางสาวภัทรวดี สุขสุวรรณ์
Pattarawadee Suksuwan
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 pattarawadee.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4  (Industrial Waste Management Sub-Division 4)  
- ว่าง -
ตำแหน่ง :   -
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
E-mail :   -
นายณัฐวุฒิ พร้อมมูล
Nattawut Prommool
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :   0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 nattawut.p@diw.mail.go.th
นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา
Sornsawan Sinraksa
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 sornsawan.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  (International Waste Management Sub-Division)  
นายชเนศวร์ ชิตวรากร
Chanes Chitvarakorn
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  chanes.c@diw.mail.go.th
นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์
Chomkwan Akamanon
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166,4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 chomkwan.a@diw.mail.go.th
นางสาวนันทิกานต์ ดำเรืองศรี
Nunthikarn Dumruangsri
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 nunthikarn.d@diw.mail.go.th
นางสาวฐานิตา โสภา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
 
 
 กลุ่มวิชาการและการขนส่ง  (Technical Support and Transportation Sub-Division)  
นายพิศิษฐ รัตนธนาฤกษ์
Pisit Rattanathanalerk
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  pisit.r@diw.mail.go.th
นางสาวอัณณ์ภิศา นาคสินไพศาล
Unpisa Naksinpaisan
รักษาการนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 unpisa.n@diw.mail.go.th
นางสาวกษมล บัวแก้ว
Kasamon Bourkaew
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 kasamon.b@diw.mail.go.th
นางสาวธันย์ชนก อินทรา
Tunchanok Intra
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 tunchanok.i@diw.mail.go.th