กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางจินดา เตชะศรินทร์
Jinda Tachasarin
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1600
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 1699
E-mail :  jinda.t@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม  (Advisor)  
นางนุชนาถ สุพรรณศรี
Nuchanat Suphansri
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1601
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 nuchanat.s@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางมาลัย ชุมคง
Malai Chumkong
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1602
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 1699
E-mail :  malai.c@diw.mail.go.th
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศสินอมร
Laddawan Leartsinamon
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 laddawan.l@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชนา ตระการสุข
Anchana Trakarnsuk
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 anchana.t@diw.mail.go.th
นางสาวบรรจง ทัพศิริ
Bunjong Tupsiri
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 bunjong.t@diw.mail.go.th
นางสาวกาญจนา โชติพินิจ
Kanjana Chotpinit
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 kanjana.c@diw.mail.go.th
นางสาวจุฑารัตน์ พันธุ์ดี
Jutarat Pandee
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 jutarat.p@diw.mail.go.th
นางสาวชนาพร กลีบจงกล
Chanaporn Kleepjongkon
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 chanaporn.k@diw.mail.go.th
นางสาวปณิตา ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 
นายปิติพงศ์ ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 
นางสาวสาวิตรี ทองพวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 
นางสาวศิวาพร สารพัฒน์
Siwaporn Sarapat
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 siwaporngew@gmail.com
นางสาวปรมาภรณ์ เสือเพชร
Praramaporn SUEPET
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1603
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 1  (Industrial Waste Management Sub-Division 1)  
นายขจรพงศ์ ศิริวิสูตร
Kajornpong Sirivisoot
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1604
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 1699
E-mail :  kajornpong.s@diw.mail.go.th
นายรัชกฤต ลือความดี
Ratchakit Luekwamdee
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1604
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 ratchakit.l@diw.mail.go.th
นายปริญญ์ ม่วงสังข์
Parin Muangsung
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1604
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 parin.m@diw.mail.go.th
นายพงศ์ธร ศรีสวัสดิ์
Phongthon Srisawat
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1609
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 phongthon.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 2  (Industrial Waste Management Sub-Division 2)  
นายเอกบุตร อุตมพงศ์
Eakbout Utamapong
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1605
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 169
E-mail :  eakbout.u@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชลี อินทจันทร์
Anchalee Intajan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1605
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 anchalee.i@diw.mail.go.th
นายอดิศักดิ์ ชายทวีป
Adisak Chaitaweep
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1605
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 adisak.c@diw.mail.go.th
นายชนันต์ มาตะราช
Chanan Mataraj
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1605
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 chanan.m@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 3  (Industrial Waste Management Sub-Division 3)  
นางสาวนวพร สงวนหมู่
Navaporn Sa-nguanmoo
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1606
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 1699
E-mail :  navaporn.s@diw.mail.go.th
นายปิยณัฐ สวัสดิ์เอื้อ
Piyanat Sawatuea
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1606
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 piyanat.s@diw.mail.go.th
นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์
Chayanin Jawrungrit
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1505
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1599
 chayanin.j@diw.mail.go.th
นางสาวอมรรัตน์ สุนทรภิรัตน์
Amornrat SUNTONPIRAT
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1606
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 amornrat.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4  (Industrial Waste Management Sub-Division 4)  
นางสาวจุฬารัตน์ เรียงสา
Chularat Raingsa
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1809
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 1809
E-mail :  chularat.r@diw.mail.go.th
นายปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก
Patompong Aemake
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1607
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 patompong.a@diw.mail.go.th
นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา
Sornsawan Sinraksa
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1607
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 sornsawan.s@diw.mail.go.th
นายวรสิทธิ์ วงษา
Worasit Wongsa
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1607
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 worasit.w@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  (International Waste Management Sub-Division)  
นางประภาพร ลือกิตติศัพท์
Prapaporn Luekittisup
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1608
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 1699
E-mail :  prapaporn.l@diw.mail.go.th
นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์
Chomkwan Akamanon
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1608
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 chomkwan.a@diw.mail.go.th
นายชยางกูร จินดา
Chayangkul Chinda
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1606
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 chayangkul.c@diw.mail.go.th
นางสาวนันทิกานต์ ดำเรืองศรี
Nunthikarn Dumruangsri
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1608
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 nunthikarn.d@diw.mail.go.th
นางสาวฐานิตา โสภา
Thanita Sobha
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1608
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 thanita.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มวิชาการและการขนส่ง  (Technical Support and Transportation Sub-Division)  
นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม
Panthong Srikattanaprom
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6307 ต่อ 1609
โทรสาร :  02-430-6307 ต่อ 1699
E-mail :  panthong.s@diw.mail.go.th
นางสาวจิตติยา ชูทอง
Jittiya Chutong
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1609
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 jittiya.c@diw.mail.go.th
นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา
Rattikarn Thampanya
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1609
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 rattikarn.t@diw.mail.go.th
นางสาวธันย์ชนก อินทรา
Tunchanok Intra
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1609
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 tunchanok.i@diw.mail.go.th
นางสาวนิรนาฏ ไชยศิริ
Niranad Chaisiri
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6307 ต่อ 1604
โทรสาร : 02-430-6307 ต่อ 1699
 niranad.c@diw.mail.go.th