กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
Kampanat Rungruengchaisri
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4016
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  kampanat.r@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม  (Advisor)  
นางนุชนาถ สุพรรณศรี
Nuchanat Suphansri
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4004
โทรสาร :  0 2202 4003
 nuchanat.s@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวสมจิต คงสมนาม
Somchit Kongsomnam
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4018
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  somchit.ko@diw.mail.go.th
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศสินอมร
Laddawan Leartsinamon
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 laddawan.l@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชนา ตระการสุข
Anchana Trakarnsuk
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4016
โทรสาร :  0 2202 4167, 4003
 anchana.t@diw.mail.go.th
นางสาวบรรจง ทัพศิริ
Bunjong Tupsiri
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 bunjong.t@diw.mail.go.th
นางสาวกาญจนา โชติพินิจ
Kanjana Chotpinit
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 kanjana.c@diw.mail.go.th
นางสาวโชษิตา ควรเลี้ยง
Chosita Khuanleang
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 chosita.k@diw.mail.go.th
นางสาวขวัญสุดา ชิณเทศ
Khwuansuda Chinnatheth
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4016
โทรสาร :  0 2202 4003
 khwuansuda.c@diw.mail.go.th
นางสาวปณิตา ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นายปิติพงศ์ ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นางสาวสาวิตรี ทองพวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นางสาวนริศรา เหมือนทิพย์
Narisara Muentip
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 narisara_0209@hotmail.com
นางสาววรรณภา เริ่มยินดี
Wanapa Roemyindee
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 roemyindee.wt@gmail.com
นางสาวภัทรินทร์ สีดาเกี้ยม
Phattrin Seedakiam
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 phattharinseedakiam@gmail.com
นางสาววิชุดา เสมรึก
Wichuda Samruek
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4018
โทรสาร :  0 2202 4003
 samruek@hotmail.com
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 1  (Industrial Waste Management Sub-Division 1)  
นายชูสง่า วัชรสินธุ์
Chusanga Watcharasin
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2 202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  chusanga.w@diw.mail.go.th
นายอาชวิศว์ เอี่ยมดิลกวงศ์
Archwit Aimdilokwong
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 archwit.a@diw.mail.go.th
นายสมชัย เพ็ชรแสง
Somchai Pethsang
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 somchai.p@diw.mail.go.th
นายทัศวทัศน์ สูชัยยะ
Thassawathas Suchaiya
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 thassawathas.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 2  (Industrial Waste Management Sub-Division 2)  
นายธวัช ศิริวัฒน์
Tawat Siriwath
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  tawat.s@diw.mail.go.th
นางสาววรณัน กิตติสาร
Worranan Kittisarn
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 wasinee.k@diw.mail.go.th
นางสาวพิชามญชุ์ สมบัติทวี
Pichamon Sombuttawee
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 pichamon.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 3  (Industrial Waste Management Sub-Division 3)  
นายธัญญะ บรรเลงจิต
Thanya Banleangjit
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  thanya.b@diw.mail.go.th
นางสาวจิตติยา ชูทอง
Jittiya Chutong
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 jittiya.c@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชลี อินทจันทร์
Anchalee Intajan
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 anchalee.i@diw.mail.go.th
นางสาวภัทรวดี สุขสุวรรณ์
Pattarawadee Suksuwan
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 pattarawadee.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4  (Industrial Waste Management Sub-Division 4)  
นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์
Pruek Siroratanasret
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  pruek.s@diw.mail.go.th
นางสาวอัณณ์ภิศา นาคสินไพศาล
Unphisa Naksinpaisan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 phannipha.n@diw.mail.go.th
นายณัฐวุฒิ พร้อมมูล
Nattawut Prommool
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :   0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 nattawut.p@diw.mail.go.th
นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา
Sornsawan Sinraksa
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166
โทรสาร :  0 2202 4003
 sornsawan.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  (International Waste Management Sub-Division)  
นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม
Panthong Srikattanaprom
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  panthong.s@diw.mail.go.th
นางสาวกนกวรรณ โกมลวีระเกตุ
Kanokwan Komonweeraket
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166
โทรสาร :  0 2202 4003
 kanokwan.k@diw.mail.go.th
นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์
Chomkwan Akamanon
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166,4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 chomkwan.a@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มวิชาการและการขนส่ง  (Technical Support and Transportation Sub-Division)  
นางสาวนวพร สงวนหมู่
Navaporn Sa-nguanmoo
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  navaporn.s@diw.mail.go.th
นายพิศิษฐ รัตนธนาฤกษ์
Pisit Rattanathanalerk
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 pisit.r@diw.mail.go.th
นางสาวจุฬารัตน์ เรียงสา
Chularat Raingsa
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 chularat.r@diw.mail.go.th
นางสาวเรวดี แสนอุดม
Rewadee Sanudom
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 rewadee.s@diw.mail.go.th