กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
Siripen Kiatfuengfoo
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4243
โทรสาร :  0 2354 3190
E-mail :  siripen.k@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวสมจิต คงสมนาม
Somchit Kongsomnam
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
E-mail :  somchit.ko@diw.mail.go.th
นางสาวปภัคค์พร เขียวชะอุ่มรัส
Papakporn Khaewchaoomlath
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
 papakporn.k@diw.mail.go.th
นายยุทธนา ทึกทา
Yootthana Tuketa
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
 yootthana.t@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มนโยบายและแผน  (Policy and planning Group)  
นางสาวพรฤทัย ทองมา
Pornruethai Thongma
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
E-mail :  pornruethai.t@diw.mail.go.th
นางสาววรรณา สันติปรีชาจิตต์
Wanna Suntiprechajit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
 wanna.s@diw.mail.go.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมณี
Laddawan Panmanee
รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :   0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
 laddawan.p@diw.mail.go.th
นายธิเบศ ยิ้มแย้ม
Thibet Yimyam
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
 thibet.y@diw.mail.go.th
นางสาวศิรินารถ ชะเดชา
Sirinart Chadecha
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4244
โทรสาร :   0 2354 3190
 tai200909@hotmail.com
 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  (Management System Development Group)  
นางนุชนาด จันทร
Nuchanad Jantron
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4125
โทรสาร :  0 2354 3190
E-mail :  nuchanad.j@diw.mail.go.th
นางศิริพันธ์ ทองคำ
Siriphan Thongkham
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4075
โทรสาร :  0 2354 3190
 siriphan.t@diw.mail.go.th
นางสาวปวีณา นันทนิวัตติกุล
Pawena Nantaniwattikul
รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
 pawena.n@diw.mail.go.th
นางสาวโสภา จิตจำนงค์
Sopa Jitjamnong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4244
โทรสาร :  0 2354 3190
 sopa.j@diw.mail.go.th
นางสาวปิยธิดา วิลัยรส
Piyatida Wirairos
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4244
โทรสาร :  0 2354 3190
 por.08022535@gmail.com
 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation Group)  
นางสาวกัญญ์ณพัชร์ อนันตพงษ์
Kannaphat Anuntapong
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4044
โทรสาร :  0 2354 3190
E-mail :  khannapat.a@diw.mail.go.th
นางดารา ค้ำชู
Dara Khamchu
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2020 4122
โทรสาร :   0 2354 3190
 dara.k@diw.mail.go.th
นางสาวณัฏฐนันท์ เฉลิมทิพย์
Nattanan Chalermtip
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4122
โทรสาร :  0 2354 3190
 nattanan.c@diw.mail.go.th
นายภาณุณัณฐ์ วุฒิโชค
Phanunan Wuthichok
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4244
โทรสาร :  0 2354 3190
 phanupak.wuth@bumail.net