กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
Panotson Sujayanont
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4082
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  panotson.s@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวพัทยา มีนาค
Pattaya Menark
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  pattaya.m@diw.mail.go.th
นางศศิฉัตร หาญวุฒิพงศ์
Sasichut Harnwuthipong
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 sasichut.h@diw.mail.go.th
นางสุภานัน นวไกรสิน
Supanan Navakraisin
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :  0 2354 3992
 supanan.n@diw.mail.go.th
นายประสงค์ มาลากุล
Prasong Malakul
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :  0 2354 3392
 prasong.m@diw.mail.go.th
นายชวนะ วสุธาลัยนันท์
Chawana Wasuthalainun
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3392
 chawana.w@diw.mail.go.th
นายพินิจ ศรีนวล
Phinit Srinual
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :   0 2202 3992
 phinit.s@diw.mail.go.th
นายยุทธพงษ์ แก้วภา
Yutthapong Kaewpha
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3992
 yutthapong.k@diw.mail.go.th
นายบุญทัน ราชชมภู
Boontan Rachoompu
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  
 
นางสาวกัญญารัตน์ ชัยชิตาทร
Kanyarat Chaichitatorn
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3392
 kanyarat.c@diw.mail.go.th
ว่าที่ ร.ต.หญิงจรณินทร์ อ้วนหินกอง
Jaranin Aunhinkong
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 jaranin.aun@gmail.com
 
 กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า  (Electrical Engineering Unit)  
นายวิศิษย์ศักดิ์ กฤษณพันธ์
Visitsak Krissanapant
ตำแหน่ง :  วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  visitsak.k@diw.mail.go.th
นางสาวศศลักษณ์ สารแดง
Sasalak Sarndaeng
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 sasalak.s@diw.mail.go.th
นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล
Nattawut Jantarangsiworakul
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 nattawut.j@diw.mail.go.th
นางสาวคชาภรณ์ ใบชิต
Khachaporn Baichit
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 khachaporn.b@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 1  (Mechanical Engineering Unit 1)  
นายสมพงษ์ เอกเอื้อมณี
Sompong Ek-uamanee
ตำแหน่ง :  วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  sompong.e@diw.mail.go.th
นายดาวิษ วังบุญคง
Davis Wangboonkong
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 davis.w@diw.mail.go.th
นายยุทธพงษ์ แก้วปัน
Yoottapong Kaewpun
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 yoottapong.k@diw.mail.go.th
นายอรรถ อาคาสุวรรณ
Auk Arkasuwan
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 auk.a@diw.mail.go.th
นายพงศธร บูรณโสภณ
Pongsatorn Buranasophon
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2202 3392
 pongsatorn.b@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 2  (Mechanical Engineering Unit 2)  
นายมานพ แก้วฉาย
Manop Kaewchay
ตำแหน่ง :  วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  manop.k@diw.mail.go.th
นายสมพงค์ เพ็งระวะ
Sompong Pengrava
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 somphong.p@diw.mail.go.th
นางสาวอัญญาณี อ้นวงษ์
Aunyanee Onwong
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 aunyanee.o@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มความปลอดภัยสภาวะการทำงาน  (Safety Working Environment Unit)  
นายชัชวาลย์ จิตติเรืองเกียรติ
Chatchawan Jittiruangkiat
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  chatchawan.j@diw.mail.go.th
นางพัชรากร ลาภเจริญกิจ
Phacharakorn Lapcharoenkit
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 phatcharakorn.l@diw.mail.go.th
นางสาวดุษฎี จันทราช
Dusadee Chantaraj
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 dusadee.c@diw.mail.go.th
นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน์
Khwanlak Kanharat
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 khwanlak.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริหารความปลอดภัย  (Safety Management Unit)  
นายธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ
Thanasak Ruengsuwan
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  thanasak.r@diw.mail.go.th
นางสาวธนิตา ทองเงา
Tanitha Thongngow
รก. วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 tanitha.t@diw.mail.go.th
นางสาวนิรนาฏ ไชยศิริ
Niranad Chaisiri
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 niranad.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี  (Chemical Safety Unit)  
นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
Pattamawan Khunprasert
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  pattamawan.k@diw.mail.go.th
นายอำนาจ เหมะสถล
Amnard Hemasathon
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 amnard.h@diw.mail.go.th
นางสาวกฤติยา เหมือนใจ
Krittiya Meanjai
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 krittiya.k@diw.mail.go.th
นางนภาพรรณ นาคสวัสดิ์
Napaphun Nakswatdi
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 napaphun.n@diw.mail.go.th
นางสาวขนิษฐา ใจจ้อง
Kanittha Jaijong
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 kanittha.j@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มป้องกันอัคคีภัย  (Fire Prevention Unit)  
นายถกล ประกายรุ้งทอง
Takon Prakairungthong
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  takon.p@diw.mail.go.th
นางสาวรัชฎาภรณ์ นิลเพชร
Ratchadaporn Ninpetch
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 ratchadaporn.n@diw.mail.go.th
นายพงศ์นคร ยางงาม
Phongnakhorn Yang-ngarm
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 phongnakhorn.y@diw.mail.go.th
นายวัฒนชัย กลีบรัง
Wattanachai Kleebrang
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 wattanachai.k@diw.mail.go.th