กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
Industrial Pollutions Warning and Research Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางจินดา เตชะศรินทร์
Jinda Tachasarin
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4203
โทรสาร :  0 2354 3208
E-mail :  jinda.t@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
นายศิระ จันทร์เฉิด
Sira Chancherd
รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2354 3208
 sira.c@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวลลิดา มีเงิน
Lalida Meengern
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2354 3208
E-mail :  lalida.m@diw.mail.go.th
นางสาวอังศุนิตย์ ปุณณานนท์
Angsunit Ponnanont
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2354 3208
 angsunit.p@diw.mail.go.th
นางสาวกลองแก้ว งามดุษฎีพร
Krongkaew Ngamkdussadeeporn
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3208
 krongkaew.n@diw.mail.go.th
นางดวงฤทัย พงศ์สันติสุข
Doungrutai Pongsantisuk
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2354 3208
 doungrutai.p@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ  (Pollution Analysis Standard and Laboratory Group)  
นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล
Rikan Chatsakulvilai
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4140
โทรสาร :   0 2354 3415
E-mail :  rikan.c@diw.mail.go.th
นายวิชัย ผลวิริยชัย
Wichai Pholwiriyachai
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4002
โทรสาร :  0 2354 3415
 wichai.p@diw.mail.go.th
นายสุทธิสาร แก้วคราม
Sutthisan Kaewkram
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 sutthisan.k@diw.mail.go.th
นางสาววิจิตรา ประสมทอง
Wichitra Prasomthong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 wichitra.p@diw.mail.go.th
นางสาวทัศนีย์ ทองกลึง
Thatsanee Thongklueng
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 thatsanee.t@diw.mail.go.th
นางพวงทิพย์ แจ้งเกษตร
Poungtip Jangkaset
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ :   0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 poungtip.j@gmail.com
นายกิตติธัช อำพรรณ
Kittithat Amphan
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 5415
 got.kittithat1997@gmail.com
นางสาวไพลิน อนุชิตไพลิน
Phailin Anuchitphailin
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 phailin.anu@gmail.com
นางสาวมุกตาภา ศรีธาราม
Mooktapha Sritharam
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 mook18294@gmail.com
นางสาวช่อฟ้า สมยา
Chofah Somya
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 chofah_somya@hotmail.com
นางสาวรุ่งฤดี ตะนะโส
Rungruedee Tanaso
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 rungruedeem9@gmail.com
นางสาวศิริพร บุญส่ง
Siriporn Boonsong
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 siriporn2756@gmail.com
นางสาวจนันจิตต์ ยานะวิมุติ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 jananjlt@gmail.com
นางสาวภรภัทร นาคสีหราช
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 nphonphat@gmail.com
นางจารุดา กองจอม
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 my_ammy2529@hotmail.com
นายพัลลภ ชื่นจรูญ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 a_amm29@hotmail.com
นายภาณุวัฒน์ ศรีจันทร์
Phanuwat Srijan
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :  0 2354 3415
 panuwat3978@gmail.com
นายอธิวัฒน์ อู่ศิลปกิจ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4146
โทรสาร :   0 2354 3415
 athiwat.wu839@gmail.com
นางสาวสุธาวดี เล็กอึ่ง
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4002
โทรสาร :   0 2354 3415
 suthawadee_2540@hotmail.com
นายศิรัส ฌานปัญญาชน
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4002
โทรสาร :  0 2354 3415
 siras_chan@outlook.com
นายเกษมสันติ์ โพธิ์มาก
Kasemsan Phomak
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4002
โทรสาร :  0 2354 3415
 kasemsan.ph@gmail.com
 
 กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  (Pollution Warning Monitoring and Warning Group)  
- ว่าง -
ตำแหน่ง :   -
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
E-mail :   -
นางสาวปัณฑิตา บัวจันทร์
Pantita Buachan
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2354 3208
 pantita.b@diw.mail.go.th
นายวรสันต์ เหล่าชัย
Worasan Laochai
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2354 3208
 worasan.l@diw.mail.go.th
นางสาวเฉลยไข กั้วศรี
Chaloekai Kuasri
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2354 3208
 iemc.opms@diw.mail.go.th
นางสาวธิดารัตน์ อินทร์ปิน
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4088
โทรสาร :  0 2202 4088
 
นางสาวลดาวัลย์ เพ็งสุวรรณ์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4088
โทรสาร :  0 2202 4088
 
นางสาวรุ่งทิวา กำเนิดกาลืม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ :  0 2202 4088
โทรสาร :  0 2202 4088
 
 
 กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว  (Fast Moving Group)  
นางสาวธราธร พ่วงพลับ
Tharatorn Puangplub
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4001
โทรสาร :  0 2435 3208
E-mail :  tharatorn.p@diw.mail.go.th
นายสนธยา อาปามะเก
Sontaya Apamake
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4147
โทรสาร :  0 2354 3415
 sontaya.a@diw.mail.go.th
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  (Eastern Industrial Pollutions Research and Warning Center)  
นายทวี อำพาพันธ์
Tawee Ampapan
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
E-mail :  tawee.a@diw.mail.go.th
นางสาวสุนิตษา คงน้อย
Sunitsa Kongnoi
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  038 057260
โทรสาร :  038 057263
 sunitsa.k@diw.mail.go.th
นางณัฐกานต์ ผาวันดี
Nattakarn Phawandee
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 nattakarn.s@diw.mail.go.th
นางสาวรัชกร จันทร์ไข่
Ratchakon Chankhai
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  038 057 261-3
โทรสาร :  038 057 263
 ratchakon.c@diw.mail.go.th
นางจีรภา พุทธรักษา
Jeerapa Puttaraksa
พนักงานประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 jeerapa.p@diw.mail.go.th
นายสุริยา วงษาศักดิ์
Suriya Wongsasak
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 suriya.w@diw.mail.go.th
นางสาวสุภาวดี สมเมือง
Supawadee Sommuang
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นายบรรดาศักดิ์ กลำพบุตร
Bandasak Kumpalbood
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  038 057261
โทรสาร :  038 057263
 
นายวิชัย เพ็งพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นายติณณ์ธพัทธ์ นิ่มเจริญ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นายก้องเกียรติ ถือมั่น
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางสาวสุมิตรา โจทย์พิมาย
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางสาวศศิประภา พุ่มพิศ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางสาวพรรณธิภา โพธิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางดอกไม้ ทัศจันดา
พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางบุญตา ศรีอยู่
พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางสาวโสมศิริณ ปานศิริ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :   038 057261-3
โทรสาร :   038 057263
 
นางสาววรัญญา อึ้งวรตระกูล
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นายธนิน คุ้มภัย
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นายพรพิรุณ สุวิทยะศิริ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นายสมุทรชัย คัมภิรานนท์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางสุดใจ สมเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
นางสาวอุไรวรรณ ทัศจันดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  038 057261-3
โทรสาร :  038 057263
 
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก  (Western Industrial Pollutions Research and Warning Center)  
นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล
Wichuda Sumritphon
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
E-mail :  wichuda.s@diw.mail.go.th
นายรักษพร ปานรัตน์
Ruksaporn Panrat
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 ruksaporn.p@diw.mail.go.th
นางสาวบุษยา รัตนสุภา
Bussaya Rattanasupa
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 bussaya.r@diw.mail.go.th
นางนริศรา สถาวรสมิต
Narisara Sthavorasmith
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นางสาวนันฑริกา อ่อนธนู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นางสาวปิ่นแก้ว สืบประดิษฐ์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นางสาววราภรณ์ หุ่นคล้าย
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นางสาววราภรณ์ อ่อนแก้ว
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นายพีรพงศ์ อนุพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นางศรีสุดา มีอยู่
พนักงานประจำห้องทดลอง
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นายพิบูล แก้วทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นายวัชรพงษ์ เตวิยะ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นายณัฐพล ซ่อนกลิ่น
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นางยุวดี ทองหลอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
นายภาวิทย์ เจริญสุข
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  06 5730 0616
โทรสาร :  
 
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  (Southern Industrial Pollutions Research and Warning Center)  
นายนเรศวร์ ตรียงค์
Naret Triyong
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :   074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
E-mail :  naret.t@diw.mail.go.th
นางสาวเปล่งฉวี ชิตวัฒน์
Plengchawee Chittawat
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 plengchawee.c@diw.mail.go.th
นางวันดี หนูคล้าย
Wandee Nooclay
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 wandee.n@diw.mail.go.th
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณ์รัตน์ ยุรพันธ์
Paweeratt Yurphan
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 paweeratt.y@diw.mail.go.th
นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์
Athiwat Yongstar
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 athiwat.y@diw.mail.go.th
นางชะอวบ ชัยสวัสดิ์
Chaoub Chaisawas
พนักงานพิมพ์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 chaoub.c@diw.mail.go.th
นายอดุลย์ สังข์แก้ว
Adun Sunghaaw
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :   074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 adun.s@diw.mail.go.th
นางสาวนันทวัน รัตนะ
Nantawan Rattana
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 nantawan.r@diw.mail.go.th
นางสาวสมจิตร จิตวิมาศ
Somjit Jitwimas
เจ้าพนักงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ :  074 325 029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาวนิตยา ใจกระจ่าง
Nittaya Jaikrajang
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาววไลพร คงเจี้ยง
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาวภัสธีญา เจริญธนวิธ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาวอัญวีณา ศักโต
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาวกรวีร์ สุคนธ์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาวมัญชุสา เทพเสนา
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาวกรกนก พงศ์สกุล
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นายณัฐวุฒิ บุญณะ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นายนพดล หมัดเหล๊าะ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นายอับดุลบาซิส ยาโงะ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นายชัชพล บุญกำเนิด
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นายอภัย โอทองคำ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางนิตยา อ่อนชูลี
พนักงานประจำห้องทดลอง
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางสาวศสิญา ภูขะโร
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 325031
 
นางถนอมบุญ ยอดมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  074 325029-31
โทรสาร :  074 3250231
 
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Northeastern Industrial Pollutions Research and Warning Center)  
นางเนตรนภา ครโสภา
Nathapha Khonsopha
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
E-mail :  nathapha.k@diw.mail.go.th
นางสาวธัญธิตา มนัส
Thantita Manus
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 thantita.m@diw.mail.go.th
นางสาวประภัสสร ฉายจิตต์
Prapassorn Chaijit
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :   043 246 727
โทรสาร :   043 246 725
 prapassorn.c@diw.mail.go.th
นางสาวปรียานุช แสงซ้าย
Preeyanuch Sangsay
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 727
 preeyanuch.s@diw.mail.go.th
นางนารี ห้วยเกษม
Naree Huaykasam
พนักงานพิมพ์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 naree.h@diw.mail.go.th
นางสาวพรเพ็ญ โอภาศ
Pornpen O-pas
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :   043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นางสาวฤทัย บุตรราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายคมสรรค์ ศรีปฐมชัย
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายสมจิตร ดวงบรรเทา
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายชัยยงค์ กลกลาง
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นางสาววัชรา เพียช่อ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นางสาวสุจริตรา วิศิลา
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นางสาวสุพัตรา วิศิลา
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นางสาวพิมพ์สุดา ลืมนาม
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายอิทธิพล อุ่มไธสง
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นางสาวชนกานต์ หงษ์ทอง
พนักงานประจำห้องทดลอง
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายสรายุทธ์ สุทธิสาร
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายอาทิตย์ ตาทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายอภิชาติ ผลานิสงค์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
นายเอกมล ชนชนะกุล
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  043 246 727
โทรสาร :  043 246 725
 
 
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ  (Northern Industrial Pollutions Research and Warning Center)  
นางนิชาภา แจ้งไพร
Nichapa Jangprai
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
E-mail :  nichapa.j@diw.mail.go.th
นายนวรัฐ เทศพิทักษ์
Nawarat Thedpitak
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 nawarat.t@diw.mail.go.th
นางจุฑาภรณ์ ดวงแก้ว
Jutaporn Duangkeaw
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 jutaporn.pi@diw.mail.go.th
นายประภาส วรเมธากร
Prapas Woramethakorn
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 prapas.w@diw.mail.go.th
นายสง่า โคคำมา
Sanga Kokomma
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 sanga.k@diw.mail.go.th
นายอาทิตย์ จิตจันทร์
Athit Chitchan
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 athit.c@diw.mail.go.th
นางสาวนิรชา ชัยชนะ
Niracha chaichana
เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 noon_niracha@hotmail.co.th
นายกิตติพงษ์ จิตอารี
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางสาวณัฐกานต์ กุมมา
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์ยะ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางสาวรุ่งรัศมี บุญมี
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นายพงศพัศ ชาวงิ้ว
Phongsaphat Chaongew
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นายเอิบเปรม ภู่มาลา
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 5033
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณภรณ์ พรหมมินทร์
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางสาวสุภารัตน์ โสภาลัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางสาวพิราวัณย์ สิงห์วิลาวัณย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางสาวสุวนันท์ ของสวย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางสาวณัฐลี ชัยประหลาด
พนักงานประจำห้องทดลอง
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นายธนายุต กองมงคล
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :   0 5324 0530-2
โทรสาร :   0 5324 0533
 
นางสาววณิชาพร คุณคง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :  0 5324 0533
 
นางกฤติยา ทอนสี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 5324 0530-2
โทรสาร :   0 5324 0533