กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Eco Industrial Development Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย
Nattaphongs Julagatepotichai
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4039
โทรสาร :  0 2354 3114
E-mail :  nattaphongs.j@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางละเอียด แสงแก้ว
Laeard Sangkaew
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4031
โทรสาร :  0 2354 3114
E-mail :  laears.s@diw.mail.go.th
นางสายสนม ศรีตาลอ่อน
Saisanom Sritaloon
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 saisanom.s@diw.mail.go.th
นางสาวชนัญธิดา แก้วมา
Chanuntida Kaewma
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 chanuntida.k@diw.mail.go.th
นางศิริรัตน์ พุ่มริ้ว
Sirirat Pumrew
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 sirirat.p@diw.mail.go.th
นางสาวกัญญาภัทร ใจเย็น
Kanyaphat Jaiyen
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 kanyaphat.j@diw.mail.go.th
นางสาวสุภาวดี จันตรีกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 kaioen_23@hotmail.com
 
 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Strategic and Planning Group)  
นายอำนาจ เถาเล็ก
Amnart Taolek
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
E-mail :  amnart.t@diw.mail.go.th
นายสันติพงษ์ อินจันทร์
Santipong Injan
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 santipong.i@diw.mail.go.th
นายตฤณ จันทร์สว่าง
Trinna Chansawang
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :   0 2354 3114
 trinna.c@diw.mail.go.th
นางสาวธิติวรรณ รุ่งรัตน์
Thitiwan Rungrat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 thitiwan.r@diw.mail.go.th
นายกรวิก พิบูลย์ศักดิ์
Korawik Piboonsak
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 korawikcheck@gmail.com
 
 กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ  (CSR Promotion Group)  
นายพีรดนย์ หมั่นภักดี
Peeradon Monpakdee
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
E-mail :  peeradon.m@diw.mail.go.th
นายวัทธิกร จำปีเพชร
Wattikorn Jumpeephet
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
 wattikorn.j@diw.mail.go.th
นางสาวไพรัตน์ ศรีชัยนาท
Pairat Srechainate
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
 pairat.s@diw.mail.go.th
นายรักชัย สิทธิภาคย์
Rakchai Sitthipark
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
 rakchai.s@diw.mail.go.th
นางสาวทิวาพร ชัยมงคล
Tiwaporn Chaimongkol
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 tiwaporn.c@diw.mail.go.th
นางสาวปนัดดา ทรทึก
Panadda Torrteuk
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 boocha64562@gmail.com
 
 กลุ่มบริหารจัดการความขัดแย้ง  (Conflict Management Group)  
นางสาวธนิตา ทองเงา
Tanitha Thongngow
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
E-mail :  tanitha.t@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชลี อ่วมพันธ์เจริญ
Anchalee Oumpancharoen
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :   0 2354 3114
 anchalee.o@diw.mail.go.th
นายรัชกฤต ลือความดี
Ratchakit Luekwamdee
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 ratchakit.l@diw.mail.go.th
นายศรัญญู เอี่ยมระหงษ์
Saranyu Iamrahong
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 saranyu.i@diw.mail.go.th
นางสาวทยิดา ทะแดง
Tayida Tadang
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
 tayida.t@diw.mail.go.th
นายเดชา พิมพิสุทธิ์
Decha Pimpisut
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 pdecha@yahoo.com
นายมิเนฮิโร่ ฟูคุดะ
Munehiro Fukuda
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 munehiro@sowacon.co.jp
นายมาโกโตะ ทากาฮาชิ
Makoto Takahashi
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 m-takahashi@exri.co.jp
นางสาวกฤติยา เกสพานิช
Kritiya Kaspanich
เจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 kritiyakaspanich@gmail.com
 
 กลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Industrial Town Development Group)  
นางอัมไพวรรณ ใจรังษี
Ampaiwan Jairungsee
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
E-mail :  ampaiwan.p@diw.mail.go.th
นายทวี อำพาพันธ์
Tawee Ampapan
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 tawee.a@diw.mail.go.th
นางสาวสลักจิต วุฒานุสร
Salakjit Wutanusorn
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 salakjit.w@diw.mail.go.th
นางสาววริศรา อยู่ดี
Waritsara Yoodee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  0 2202 3957
โทรสาร :  0 2354 3114
 waritsaranui@gmail.com
 
 กลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Monitoring and Evaluation Group)  
นายพงศ์นคร ยางงาม
Phongnakhorn Yang-ngarm
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
E-mail :  phongnakhorn.y@diw.mail.go.th
นายนพรัตน์ ชนะภัย
Nopparat Chanapai
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
 nopparat.c@diw.mail.go.th
นายชยางกูร จินดา
Chayangkul Chinda
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
 chayangkul.c@diw.mail.go.th
นายพิพัฒน์ เชฏฐพินิต
Pipat Chettapinit
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4025
โทรสาร :  0 2354 3114
 pipat.c@diw.mail.go.th
นางสาวกุลวดี เฉลิมวัฒน์
Kulvadee Chalermwat
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4143
โทรสาร :  0 2354 3114
 kulvadee.g@gmail.com