สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
Hazardous substances control bureau
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางสมศรี สุวรรณจรัส
Somsri Suwanjaras
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4205
โทรสาร :  0 2202 4089
E-mail :  somsri.s@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
นางสาววรรณา รอดรัตน์
Wanna Rodratana
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4202
โทรสาร :  0 2202 4230
 wanna.r@diw.mail.go.th
นางจริยา มิตรอุปถัมภ์
Jariya Mitroupathump
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4152
โทรสาร :  0 2202 4230
 jariya.m@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นายวิจิตร ทองสำริต
Wijit Thongsumrit
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2354 3223
E-mail :  wijit.t@diw.mail.go.th
นางสาวถนอมนวล ทุ่งไธสง
Thanomnuan Thongthaisong
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2354 3223
 thanomnuan.t@diw.mail.go.th
นางสาวอรนิษฐ์ นิธินันท์โสภา
Orranith Nithinansopa
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2354 3223
 pailin.p@diw.mail.go.th
นางสาวนิภาพรรณ ปานกลาง
Nipapan Panklang
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2354 3223
 nipapan.p@diw.mail.go.th
นายพีระพัฒน์ แฮ้พฤกษ์
Peeraphat Haepruek
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2354 3405
โทรสาร :  0 2202 4230
 haepruek@gmail.com
นายธีรายุวธน์ แจ้งสว่าง
Teerayuth Jangsawang
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 teerayuth_joe@hotmail.com
นางสาวพันธิวา วงษ์ธรรม
Phantiwa Wongthan
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 phantiwa_too@hotmail.com
นางสาววันดี รังแก้ว
Wandee Rungkeaw
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 wanwan05155@hotmail.com
นางสาวพีรภาว์ รื่นเริง
Perapa Ruenroeng
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 perapa.banana@gmail.com
 
 ส่วนควบคุมวัตถุอันตราย 1  (Hazardous substances control division 1)  
นางวาสนา เล็กสมบูรณ์
Wassana Leksomboon
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4232
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  wassana.l@diw.mail.go.th
นางสาวจณัญญา อ่อนศรี
Chananya Onsri
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 chananya.o@diw.mail.go.th
นายวิสุทธิ์ ชุมคง
Visutt Chumkong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 visutt.c@diw.mail.go.th
นายสุธี ไชยเสนา
Suthee Chaisena
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 suthee.c@diw.mail.go.th
นางสาวทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ
Tippawan Kaewsuwan
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4233
โทรสาร :  0 2202 4230
 tippawan.k@diw.mail.go.th
นางสาวกรณ์พิรา แก้วฉิมพลี
Kornpira Kaewchimpre
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2354 4230
 kornpira.k@diw.mail.go.th
นางสาวศรุตา อ่วมเมี่ยง
Saruta Auommeang
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 cat1_women@hotmail.com
นางสาวสุธาสินี สิทธิจินดา
Suthasinee Sitthijinda
นักวิชาการวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 suthasinee.s@diw.mail.go.th
นางสาวอุมาพร เอี่ยมสง่า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 news_env3452@hotmail.com
 
 ส่วนควบคุมวัตถุอันตราย 2  (Hazardous substances control division 2)  
นายสุพจน์ พินิตเกียรติสกุล
Supoj Pinitkiatsakul
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4236
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  supoj.p@diw.mail.go.th
นายศุภโชค ขำวงษ์
Supachok Khomwong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 supachok.k@diw.mail.go.th
นายปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์
Piyapat Sunthornsart
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 piyapat.s@diw.mail.go.th
นางสาวอัชฌาณี ตั้งพิสิฐโยธิน
Achanee Thangpisityothin
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 e22na.k@gmail.com
นายธนวัฒน์ ทองสุกแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 benzzoic@gmail.com
 
 ส่วนกำกับและตรวจสอบวัตถุอันตราย  (Hazardous substances regulation and inspection division)  
นายธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ
Thanasak Ruengsuwan
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4152
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  thanasak.r@diw.mail.go.th
นายสัมฤทธิ์ รื่นกระมล
Sumrit Rungramol
นักวิยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 sumrit.r@diw.mail.go.th
นายประภาศ ปลื้มกุศล
Prapah Pluemkusol
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 prapas.p@diw.mail.go.th
นางสาวนริศรา บุญปู่
Narissara Boonpoo
นักวิชาการวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 narissara.b@diw.mail.go.th
นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 tai_lovelyclub@hotmail.com
 
 ส่วนควบคุมภาชนะบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง  (Hazardous substances transportation and packaging control division)  
นายประสาท รักพาณิชสิริ
Prasart Rukpanichsiri
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2354 1640
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  prasart.r@diw.mail.go.th
นายสิทธิชัย เรืองโรจน์วิริยา
Sittichai Ruengrotviriya
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3405
โทรสาร :  0 2202 4230
 sittichai.r@diw.mail.go.th
นายไชยพันธ์ ครันเล็ก
Chaiyaporn Kranlek
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2354 3405
โทรสาร :  0 2202 4230
 chaiyaphun.k@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ  (Experts or specialist supervision group)  
นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล
Nongkran Sudjaritkittikul
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  nongkran.s@diw.mail.go.th
นางประภาพร ลือกิตติศัพท์
Prapaporn Luekittisup
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 prapaporn.l@diw.mail.go.th
นางสาวพัชรี แย้มประยูร
Putcharee Yamprayoon
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 putcharee.y@diw.mail.go.th
นางสาวธัญญ์รวี สิริธนเศรษฐ์
Thunlavee Siritanaset
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 indychokun@gmail.com
 
 กลุ่มวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย  (Secretariat or the committee on Hazardous substances and technucak group)  
นายนราธิป เลาหตีรานนท์
Naratip Lauhatirananda
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4230
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  naratip.l@diw.mail.go.th
นางสาวธนธร ยอดสมสวย
Thanatorn Yoadsomsuay
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4230
โทรสาร :  0 2202 4230
 thanatorn.y@diw.mail.go.th
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ฉัตรคุปต์วรชิต
Pinpinut Chattarakupworrachit
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4233
โทรสาร :  0 2202 4230
 pinpinut.c@diw.mail.go.th
นางสาวจิรภา ใจสบาย
Jirapa Jaisabay
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 jirapa.jaisabay@gmail.com
นางสาวอาอีซะห์ สะนิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 heartbeat_heyhey@hotmail.co.th
นางสาวภัสราภรณ์ ขอบทอง
Passaraporn Kobthong
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 srai_zaza@hotmail.com
นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
Ubolrat Kittithanarux
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 ubolrat_kae@hotmail.com
 
 ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี  (Office of national implementation for the chemical weapons convention)  
นางสาวจิตติมา เลาหพจนารถ
Jittima Laohapojanart
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2354 3223
E-mail :  jittima.l@diw.mail.go.th
นายชเนศวร์ ชิตวรากร
Chanes Chitvarakorn
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2354 3223
 chanes.c@diw.mail.go.th
นายวจน์สิร ประยูรพรหม
Vojsira Prayurnprohm
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2202 4230
 vojsira.p@diw.mail.go.th