กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
Hazardous Substance Management Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล
Rattana Ruktrakul
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1700
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  rattana.r@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
นางจริยา มิตรอุปถัมภ์
Jariya Mitroupathump
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1701
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 jariya.m@diw.mail.go.th
นายนราธิป เลาหตีรานนท์
Naratip Lauhatirananda
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1703
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 naratip.l@diw.mail.go.th
นางวาสนา เล็กสมบูรณ์
Wassana Leksomboon
รก.นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1702
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 wassana.l@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางเพชรอุทัยศร เจริญสวัสดิ์
Phetutaisorn Charoensawat
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1704
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  phetutaisorn.c@diw.mail.go.th
นางสาววัฒนา รักษาวงษ์
Wattana Ruksawong
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 wattana.r@diw.mail.go.th
นางสาวอรนิษฐ์ นิธินันท์โสภา
Orranith Nithinansopa
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 pailin.p@diw.mail.go.th
นางสาวปิยนุช ภูสนิท
Phiyanuch Pusanit
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 phiyanuch.p@diw.mail.go.th
นายภิภพ กัณฑ์ฉาย
Pipop Kanchai
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 pipop.k@diw.mail.go.th
นายพีระพัฒน์ แฮ้พฤกษ์
Peeraphat Haepruek
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 haepruek@gmail.com
นางสาวภัทราธร เชาว์จิรพันธ์ุ
Pattratorn Chowjiraphan
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 limpbizkit_looktan@hotmail.com
นางสาวนฤมล ร่วมมิตรไมตรี
Naruemon Ruammitmaitri
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 naruemoneve-1994@gmail.com
นายนพดล ประดับมุขศิริ
Noppadon Pradabmooksiri
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 gold.d.log818@gmail.com
นางสาวสุธัญญา ชาติมนตรี
Suthunya Chatmontree
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 suthunya.22@gmail.com
นางสาวเรืองลดา นุชเครือ
Rueanglada Nutkhruea
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1705
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 ruanglada1907@gmail.com
 
 กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 1  (Hazardous Substance Licensing Services Unit 1)  
นายจิโรดม ตุริตาคม
Jirodom Turitakom
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1706
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  jirodom.t@diw.mail.go.th
นางสาวทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ
Tippawan Kaewsuwan
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1706
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 tippawan.k@diw.mail.go.th
นางสาวกรณ์พิรา แก้วฉิมพลี
Kornpira Kaewchimpre
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1706
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 kornpira.k@diw.mail.go.th
นางสาวสุภารัตน์ จำปาทอง
Suparat Jampathong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1706
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 suparat.j@diw.mail.go.th
นางสาวศรุตา อ่วมเมี่ยง
Saruta Auommeang
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1706
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 saruta.a@diw.mail.go.t
นางสาวสุธาสินี สิทธิจินดา
Suthasinee Sitthijinda
นักวิชาการวัตถุอันตราย
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1706
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 suthasinee.s@diw.mail.go.th
นางสาวปรารถนา ม่วงแพร
Pradtana Muangpraa
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1706
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 pradtana2538@gmail.com
 
 กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 2  (Hazardous Substance Licensing Services Unit 2)  
นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม
Panthong Srikattanaprom
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1707
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  panthong.s@diw.mail.go.th
นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์
Nutpornnapat Sinthusith
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1707
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 nutpornnapat.s@diw.mail.go.th
นางสาวอัชฌาณี ตั้งพิสิฐโยธิน
Achanee Thangpisityothin
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1707
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 e22na.k@gmail.com
 
 กลุ่มกำกับและตรวจสอบวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Oversee and Inspection Unit)  
นางสาวณัฐอาภา อุไรกุล
Natarpa Uraikul
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1708
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  natarpa.u@diw.mail.go.th
นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา
Rattikarn Thampanya
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1708
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 rattikarn.t@diw.mail.go.th
นายศุภโชค ขำวงษ์
Supachok Khomwong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1708
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 supachok.k@diw.mail.go.th
นายวิสุทธิ์ ชุมคง
Visutt Chumkong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1708
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 visutt.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มบริการงานทะเบียนด้านวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Registration Service Unit)  
นายพิศิษฐ รัตนธนาฤกษ์
Pisit Rattanathanalerk
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1709
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  pisit.r@diw.mail.go.th
นายปริวรรต มัชฌิมาภิโร
Pariwat Matchimapiro
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1709
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 pariwat.m@diw.mail.go.th
นายไชยพันธ์ ครันเล็ก
Chaiyaporn Kranlek
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1709
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 chaiyaphun.k@diw.mail.go.th
นางสาวพรนภัส เรืองฤทธิ์
Pornnapat Ruengrit
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1709
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 pornnapat.r@diw.mail.go.th
นายธนวัฒน์ ทองสุกแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1709
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 benzzoic@gmail.com
นางสาวแม้นมาศ โกศัยวณิช
Manmas Kosaivanich
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1709
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 armethyst@hotmail.com
 
 กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย  (Inspection Standard Development Unit)  
นางประภาพร ลือกิตติศัพท์
Prapaporn Luekittisup
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  prapaporn.l@diw.mail.go.th
นางสาวนฤมล บุญญวงศ์
Narumon Boonyavong
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 narumon.b@diw.mail.go.th
นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
Ubolrat Kittithanarux
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 ubolrat.k@diw.mail.go.th
นางสาวธีรพร สีโรย
Theeraporn Seerouy
พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 
 
 กลุ่มวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย  (Secretariats of Hazardous Substance Committee and Technical Unit)  
นางสาวธนธร ยอดสมสวย
Thanatorn Yoadsomsuay
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1711
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  thanatorn.y@diw.mail.go.th
นางสาวจณัญญา อ่อนศรี
Chananya Onsri
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1711
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 chananya.o@diw.mail.go.th
นางสาวจุฬารัตน์ เรียงสา
Chularat Raingsa
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1711
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 chularat.r@diw.mail.go.th
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ฉัตรคุปต์วรชิต
Pinpinut Chattarakupworrachit
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1711
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 pinpinut.c@diw.mail.go.th
นางสาวอัจฉราภรณ์ เพลินจิตร
Adcharaporn Pleanjit
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ
 a.pleanjit@gmail.com
 
 ศูนย์ข้อมูลและการจัดการวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Management and Information Center)  
นางสาลินี ประกายรุ้งทอง
Salinee Prakairungthong
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1712
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  salinee.p@diw.mail.go.th
นายวจน์สิร ประยูรพรหม
Vojsira Prayurnprohm
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1712
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 vojsira.p@diw.mail.go.th
นางนฤมล ภาคมฤค
Narumon Pakmaruek
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1712
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 narumon.p@diw.mail.go.th
นายเฮงเฮง จารุนงคราญ
Hengheng Jarunongkran
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1712
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 hengheng.j@diw.mail.go.th
นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นสุข
Sudarat Thinsuk
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1712
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 tai_lovelyclub@hotmail.com
 
 ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี  (Office of National Implementation for the Chemical Weapons Convention)  
นางสาวจิตติมา เลาหพจนารถ
Jittima Laohapojanart
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1713
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  jittima.l@diw.mail.go.th
นางสาวอัณณ์ภิศา นาคสินไพศาล
Unpisa Naksinpaisan
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1713
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 unpisa.n@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม  (Multilateral Environmental Agreements and Strategies Unit)  
นางสาวพัทธนันทน์ ตาริน
Pattanan Tarin
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1714
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  pattanan.t@diw.mail.go.th
นางสาวสินีนาฎ ชาวนา
Sineenat Chawna
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1714
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 sineenat.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และกฎระเบียบระหว่างประเทศด้านสารเคมี  (International Chemical Regulations and Strategies Unit)  
นางสาวปิยะพร เธียรเจริญ
Piyaporn Thiencharoen
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1715
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  piyaporn.t@diw.mail.go.th
นางสาวสุคนธ์ เอี่ยมอนันต์
Sukon Aimanant
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1715
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 sukon.a@diw.mail.go.th
นางสาวกรรณิการ์ จุลพงศ์
Kannika Junlapong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1715
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 kannika.j@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มอนุรักษ์โอโซน  (Ozone Protection Unit)  
นางสาวนาถวรรณ สุขชัย
Natawan Sukchai
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1716
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  natawan.s@diw.mail.go.th
นายพุทธพัฒน์ ศิรินพ
Putthapat Sirinop
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1716
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 putthapat.s@diw.mail.go.th
นางสาวอาทิตติยา แสงศรีจันทร์
Artittiya Sangsrijan
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1716
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 artittiya.s@diw.mail.go.th
นางสาวอธิชา อยู่อินทร์
Athicha Yoo-in
เจ้าหน้าที่เทคนิค
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1716
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 athicha.y@diw.mail.go.th
นางกมลจิตต์ แก้วมา
Kamolchit Kaewma
เจ้าหน้าที่จัดการด้านการเงิน
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1716
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 kamolchit.k@diw.mail.go.th
นางศนิชา อยู่อินทร์
Sanicha Yoo-in
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและ
บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1716
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 sanicha.y@diw.mail.go.th
นางสาวนงเยาว์ ภาวะโคตร
Nongyao Phawakort
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านการเงิน
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1716
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 nongyao.p@diw.mail.go.th