กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
Hazardous Substance Management Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล
Rattana Ruktrakul
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4205
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  rattana.r@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
นางจริยา มิตรอุปถัมภ์
Jariya Mitroupathump
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4152
โทรสาร :  0 2202 4230
 jariya.m@diw.mail.go.th
นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล
Nongkran Sudjaritkittikul
รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 nongkran.s@diw.mail.go.th
นายนราธิป เลาหตีรานนท์
Naratip Lauhatirananda
รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4230
โทรสาร :  0 2202 4230
 naratip.l@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางเพชรอุทัยศร เจริญสวัสดิ์
Phetutaisorn Charoensawat
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  phetutaisorn.c@diw.mail.go.th
นางสาวอรนิษฐ์ นิธินันท์โสภา
Orranith Nithinansopa
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 pailin.p@diw.mail.go.th
นางสาววัฒนา รักษาวงษ์
Wattana Ruksawong
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 wattana.r@diw.mail.go.th
นายวรากร หลวงโย
Warakorn Luangyo
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 warakorn.l@diw.mail.go.th
นางสาวปิ่นรัตน์ วิไลศิลป์
Pinrat Wiraisin
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 pinrat.w@diw.mail.go.th
นางสาววิรงษ์รอง แจ่มแจ้ง
Wirongrong Chamchang
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 wirongrong.c@diw.mail.go.th
นายพีระพัฒน์ แฮ้พฤกษ์
Peeraphat Haepruek
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 haepruek@gmail.com
นางสาวพีรภาว์ รื่นเริง
Perapa Ruenroeng
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 perapa.banana@gmail.com
นางสาวนฤมล ร่วมมิตรไมตรี
Naruemon Ruammitmaitri
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 naruemoneve-1994@gmail.com
นายวรรณชนก นกขมิ้น
Wanchanok Nokkhamin
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 bird_wn@outlook.com
นายกษิดิศ พนอนุอุดมสุข
Kasidit Phanornuudomsuk
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 ph.kasidit@gmail.com
นายรศิษกร แก้งคำ
Rasitkorn Kaengkham
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 rasitkorn280233@gmail.com
 
 กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 1  (Hazardous Substance Licensing Services Unit 1)  
นางวาสนา เล็กสมบูรณ์
Wassana Leksomboon
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  wassana.l@diw.mail.go.th
นางสาวกรณ์พิรา แก้วฉิมพลี
Kornpira Kaewchimpre
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2354 4230
 kornpira.k@diw.mail.go.th
นางสาวทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ
Tippawan Kaewsuwan
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4233
โทรสาร :  0 2202 4230
 tippawan.k@diw.mail.go.th
นางสาวศรุตา อ่วมเมี่ยง
Saruta Auommeang
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 cat1_women@hotmail.com
นางสาวสุธาสินี สิทธิจินดา
Suthasinee Sitthijinda
นักวิชาการวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 suthasinee.s@diw.mail.go.th
นางสาวปรารถนา ม่วงแพร
Pradtana Muangpraa
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 pradtana2538@gmail.com
 
 กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 2  (Hazardous Substance Licensing Services Unit 2)  
นางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล
Sirakarn Leungsakul
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  sirakarn.l@diw.mail.go.th
นายชเนศวร์ ชิตวรากร
Chanes Chitvarakorn
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2354 3223
 chanes.c@diw.mail.go.th
นางสาวเจนจิรา สันทาลุนัย
Jenjira Suntalunai
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 jenjira.s@diw.mail.go.th
นางสาวอัชฌาณี ตั้งพิสิฐโยธิน
Achanee Thangpisityothin
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 e22na.k@gmail.com
 
 กลุ่มกำกับและตรวจสอบวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Oversee and Inspection Unit)  
นางสาวณัฐอาภา อุไรกุล
Natarpa Uraikul
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  natarpa.u@diw.mail.go.th
นายสัมฤทธิ์ รื่นกระมล
Sumrit Rungramol
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 sumrit.r@diw.mail.go.th
นายศุภโชค ขำวงษ์
Supachok Khomwong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 supachok.k@diw.mail.go.th
นายวิสุทธิ์ ชุมคง
Visutt Chumkong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 visutt.c@diw.mail.go.th
นางสาวนริศรา บุญปู่
Narissara Boonpoo
นักวิชาการวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 narissara.b@diw.mail.go.th
นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 tai_lovelyclub@hotmail.com
 
 กลุ่มบริการงานทะเบียนด้านวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Registration Service Unit)  
นายประสาท รักพาณิชสิริ
Prasart Rukpanichsiri
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  prasart.r@diw.mail.go.th
นายสิทธิชัย เรืองโรจน์วิริยา
Sittichai Ruengrotviriya
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3405
โทรสาร :  0 2202 4230
 sittichai.r@diw.mail.go.th
นายไชยพันธ์ ครันเล็ก
Chaiyaporn Kranlek
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2354 3405
โทรสาร :  0 2202 4230
 chaiyaphun.k@diw.mail.go.th
นางสาวพิชชา ทรงมาลัย
Picha Songmalai
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 ahctip.s@hotmail.com
 
 กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย  (Inspection Standard Development Unit)  
นางประภาพร ลือกิตติศัพท์
Prapaporn Luekittisup
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  prapaporn.l@diw.mail.go.th
นางสาวพัชรี แย้มประยูร
Putcharee Yamprayoon
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 putcharee.y@diw.mail.go.th
นางสาวรัชฎาพร แก้งคำ
Ratchadaporn Kaengkham
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 wern.ratchadaporn@gmail.com
 
 กลุ่มวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย  (Secretariats of Hazardous Substance Committee and Technical Unit)  
นางสาวธนธร ยอดสมสวย
Thanatorn Yoadsomsuay
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4230
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  thanatorn.y@diw.mail.go.th
นางสาวจณัญญา อ่อนศรี
Chananya Onsri
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 chananya.o@diw.mail.go.th
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ฉัตรคุปต์วรชิต
Pinpinut Chattarakupworrachit
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4233
โทรสาร :  0 2202 4230
 pinpinut.c@diw.mail.go.th
นางสาวจิรภา ใจสบาย
Jirapa Jaisabay
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 jirapa.jaisabay@gmail.com
นางสาวอาอีซะห์ สะนิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 heartbeat_heyhey@hotmail.co.th
นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
Ubolrat Kittithanarux
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 ubolrat_kae@hotmail.com
นางสาวปัทมวรรณ เรืองจ้อย
Patthamawan Reungchoi
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 nespatth@hotmail.com
 
 ศูนย์ข้อมูลและการจัดการวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Management and Information Center)  
นางสาลินี ประกายรุ้งทอง
Salinee Prakairungthong
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  salinee.p@diw.mail.go.th
นายวจน์สิร ประยูรพรหม
Vojsira Prayurnprohm
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2202 4230
 vojsira.p@diw.mail.go.th
นางสาวทิพวรรณ นาไชย
Thippawan Nachai
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 thippawanhachai1995@gmail.com
 
 ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี  (Office of National Implementation for the Chemical Weapons Convention)  
นางสาวจิตติมา เลาหพจนารถ
Jittima Laohapojanart
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2354 3223
E-mail :  jittima.l@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม  (Multilateral Environmental Agreements and Strategies Unit)  
นางสาวปิยนันท์ สงวนเผ่า
Piyanan Sanguanphao
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4104
โทรสาร :  0 2202 4015
E-mail :  piyanan.s@diw.mail.go.th
นางสาวพัทธนันทน์ ตาริน
Pattanan Tarin
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 pattanan.t@diw.mail.go.th
นางสาวนฤมล บุญญวงศ์
Narumon Boonyavong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 narumon.b@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และกฎระเบียบระหว่างประเทศด้านสารเคมี  (International Chemical Regulations and Strategies Unit)  
นางสาวปิยะพร เธียรเจริญ
Piyaporn Thiencharoen
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
E-mail :  piyaporn.t@diw.mail.go.th
นางสาวกาญจนาวดี อำไพศรี
Kanchanavadee Amphaisri
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 kanchanavadee.a@diw.mail.go.th
นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์
Nutpornnapat Sinthusith
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 nutpornnapat.s@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มอนุรักษ์โอโซน  (Ozone Protection Unit)  
นางสาวนาถวรรณ สุขชัย
Natawan Sukchai
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4104
โทรสาร :  0 2202 4015
E-mail :  natawan.s@diw.mail.go.th
นายจิโรดม ตุริตาคม
Jirodom Turitakom
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4015
 jirodom.t@diw.mail.go.th
นางศนิชา อยู่อินทร์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4105
 
นางสาวนงเยาว์ ภาวะโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านการเงิน
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4105
 
นางสาวจิระพร จันดี
Jirapohn Jundee
เจ้าหน้าที่จัดการด้านการเงิน
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4105
 koy-patchasorn@hotmail.com
นายสิทธิพงษ์ พระโพธิ์
Sitthipong Prapo
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4105
 sp3635@hotmail.com
นายวรวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Worawut Tephutsadin na ayuthaya
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูล
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4105
 worawut1818@gmail.com