กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
Hazardous Substance Management Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล
Rattana Ruktrakul
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4205
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  rattana.r@diw.mail.go.th
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
นางจริยา มิตรอุปถัมภ์
Jariya Mitroupathump
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4152
โทรสาร :  0 2202 4230
 jariya.m@diw.mail.go.th
นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล
Nongkran Sudjaritkittikul
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4202
โทรสาร :  0 2202 4230
 nongkran.s@diw.mail.go.th
นายนราธิป เลาหตีรานนท์
Naratip Lauhatirananda
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4230
โทรสาร :  0 2202 4230
 naratip.l@diw.mail.go.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางเพชรอุทัยศร เจริญสวัสดิ์
Phetutaisorn Charoensawat
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  phetutaisorn.c@diw.mail.go.th
นางสาวอรนิษฐ์ นิธินันท์โสภา
Orranith Nithinansopa
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 pailin.p@diw.mail.go.th
นางสาวปิยนุช ภูสนิท
Phiyanuch Pusanit
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4227
โทรสาร :  0 2202 4089
 phiyanuch.p@diw.mail.go.th
นางสาววัฒนา รักษาวงษ์
Wattana Ruksawong
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 wattana.r@diw.mail.go.th
นายพีระพัฒน์ แฮ้พฤกษ์
Peeraphat Haepruek
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 haepruek@gmail.com
นายวริศ มังคละอภินันท์
Varist Mungklaapinun
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 varistnew@gmail.com
นางสาวนฤมล ร่วมมิตรไมตรี
Naruemon Ruammitmaitri
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 naruemoneve-1994@gmail.com
นายกษิดิศ พนอนุอุดมสุข
Kasidit Phanornuudomsuk
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 ph.kasidit@gmail.com
นายนพดล ประดับมุขศิริ
Noppadon Pradabmooksiri
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 gold.d.log818@gmail.com
 
 กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 1  (Hazardous Substance Licensing Services Unit 1)  
นางวาสนา เล็กสมบูรณ์
Wassana Leksomboon
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  wassana.l@diw.mail.go.th
นางสาวทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ
Tippawan Kaewsuwan
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4233
โทรสาร :  0 2202 4230
 tippawan.k@diw.mail.go.th
นางสาวกรณ์พิรา แก้วฉิมพลี
Kornpira Kaewchimpre
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2354 4230
 kornpira.k@diw.mail.go.th
นางสาวนริศรา บุญปู่
Narissara Boonpoo
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 narissara.b@diw.mail.go.th
นางสาวศรุตา อ่วมเมี่ยง
Saruta Auommeang
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 cat1_women@hotmail.com
นางสาวสุธาสินี สิทธิจินดา
Suthasinee Sitthijinda
นักวิชาการวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 suthasinee.s@diw.mail.go.th
นางสาวปรารถนา ม่วงแพร
Pradtana Muangpraa
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 pradtana2538@gmail.com
 
 กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 2  (Hazardous Substance Licensing Services Unit 2)  
นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม
Panthong Srikattanaprom
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  panthong.s@diw.mail.go.th
นายจิโรดม ตุริตาคม
Jirodom Turitakom
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 jirodom.t@diw.mail.go.th
นายวิชัยรัตน์ ใหญ่วงศ์
Wichairat Yaiwong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 wichairat.y@diw.mail.go.th
นางสาวอัชฌาณี ตั้งพิสิฐโยธิน
Achanee Thangpisityothin
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 e22na.k@gmail.com
นายรศิษกร แก้งคำ
Rasitkorn Kaengkham
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 rasitkorn280233@gmail.com
 
 กลุ่มกำกับและตรวจสอบวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Oversee and Inspection Unit)  
นางสาวณัฐอาภา อุไรกุล
Natarpa Uraikul
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  natarpa.u@diw.mail.go.th
นายศุภโชค ขำวงษ์
Supachok Khomwong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 supachok.k@diw.mail.go.th
นายวิสุทธิ์ ชุมคง
Visutt Chumkong
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 visutt.c@diw.mail.go.th
นางสาวปวีณา แสงทับทิม
Paweena Sangtubtim
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225,1499
โทรสาร :  0 2202 4230
 cherbellpwn@gmail.com
 
 กลุ่มบริการงานทะเบียนด้านวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Registration Service Unit)  
นายชยกร คชเสนีย์
Chayakorn Cajaseni
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 3405
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  seth.d@diw.mail.go.th
นายไชยพันธ์ ครันเล็ก
Chaiyaporn Kranlek
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 chaiyaphun.k@diw.mail.go.th
นางสาวพรนภัส เรืองฤทธิ์
Pornnapat Ruengrit
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :   0 2202 4230
 pornnapat.r@diw.mail.go.th
นายธนวัฒน์ ทองสุกแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 benzzoic@gmail.com
นางสาวแม้นมาศ โกศัยวณิช
Manmas Kosaivanich
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :   0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 armethyst@hotmail.com
 
 กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย  (Inspection Standard Development Unit)  
นางประภาพร ลือกิตติศัพท์
Prapaporn Luekittisup
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  prapaporn.l@diw.mail.go.th
นางไยดี พงศ์พัฒนพาณิชย์
Yaidee Pongpattanapanich
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 yaidee.s@diw.mail.go.th
นายภูมิพิพัทธ์ ศิริวัฒน์
Phumpipat Siriwat
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 phumpipat.s@diw.mail.go.th
นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
Ubolrat Kittithanarux
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 ubolrat.k@diw.mail.go.th
นางสาวรัชฎาพร แก้งคำ
Ratchadaporn Kaengkham
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4248
โทรสาร :  0 2202 4230
 wern.ratchadaporn@gmail.com
 
 กลุ่มวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย  (Secretariats of Hazardous Substance Committee and Technical Unit)  
นางสาวธนธร ยอดสมสวย
Thanatorn Yoadsomsuay
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4230
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  thanatorn.y@diw.mail.go.th
นางสาวจณัญญา อ่อนศรี
Chananya Onsri
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4149
โทรสาร :  0 2202 4230
 chananya.o@diw.mail.go.th
นางสาวจุฬารัตน์ เรียงสา
Chularat Raingsa
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 chularat.r@diw.mail.go.th
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ฉัตรคุปต์วรชิต
Pinpinut Chattarakupworrachit
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :  0 2202 4233
โทรสาร :  0 2202 4230
 pinpinut.c@diw.mail.go.th
นางสาวปิยรัตน์ ยุทธมนตรี
Piyarat Yuttamontree
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 piyarat.yutta@gmail.com
นางสาวฟาติมะฮ์ เยี่ยมนิคม
Fatimah Yaimnikom
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 fatimah.yaimnikom@gmail.com
นางสาวอัจฉราภรณ์ เพลินจิตร
Adcharaporn Pleanjit
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 a.pleanjit@gmail.com
นางสาวชลลดา ช้างงา
Chonlada Changnga
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 chonlada.mild@hotmail.com
 
 ศูนย์ข้อมูลและการจัดการวัตถุอันตราย  (Hazardous Substance Management and Information Center)  
นางสาลินี ประกายรุ้งทอง
Salinee Prakairungthong
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
E-mail :  salinee.p@diw.mail.go.th
นายวจน์สิร ประยูรพรหม
Vojsira Prayurnprohm
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2202 4230
 vojsira.p@diw.mail.go.th
นางนฤมล ภาคมฤค
Narumon Pakmaruek
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 narumon.p@diw.mail.go.th
นายเฮงเฮง จารุนงคราญ
Hengheng Jarunongkran
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 2202 4230
 hengheng.j@diw.mail.go.th
นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นสุข
Sudarat Thinsuk
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4225-6
โทรสาร :  0 23202 4230
 tai_lovelyclub@hotmail.com
 
 ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี  (Office of National Implementation for the Chemical Weapons Convention)  
นางสาวจิตติมา เลาหพจนารถ
Jittima Laohapojanart
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2354 3223
E-mail :  jittima.l@diw.mail.go.th
นางสาวกนกวรรณ โกมลวีระเกตุ
Kanokwan Komonweeraket
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2354 3223
 kanokwan.k@diw.mail.go.th
นางสาวสุภารัตน์ จำปาทอง
Suparat Jampathong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4234
โทรสาร :  0 2354 3223
 suparat.j@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม  (Multilateral Environmental Agreements and Strategies Unit)  
นางสาวปิยนันท์ สงวนเผ่า
Piyanan Sanguanphao
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4103
โทรสาร :  0 2202 4015
E-mail :  piyanan.s@diw.mail.go.th
นางสาวพัทธนันทน์ ตาริน
Pattanan Tarin
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 pattanan.t@diw.mail.go.th
นางสาวนฤมล บุญญวงศ์
Narumon Boonyavong
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 narumon.b@diw.mail.go.th
นางสาวสินีนาฎ ชาวนา
Sineenat Chawna
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 sineenat.c@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และกฎระเบียบระหว่างประเทศด้านสารเคมี  (International Chemical Regulations and Strategies Unit)  
นางสาวปิยะพร เธียรเจริญ
Piyaporn Thiencharoen
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
E-mail :  piyaporn.t@diw.mail.go.th
นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์
Nutpornnapat Sinthusith
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 nutpornnapat.s@diw.mail.go.th
นางสาวสุคนธ์ เอี่ยมอนันต์
Sukon Aimanant
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4108
โทรสาร :  0 2202 4015
 sukon.a@diw.mail.go.th
 
 กลุ่มอนุรักษ์โอโซน  (Ozone Protection Unit)  
นางสาวนาถวรรณ สุขชัย
Natawan Sukchai
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4104
โทรสาร :  0 2202 4015
E-mail :  natawan.s@diw.mail.go.th
นางสาววิมลกานต์ สมบูรณ์ธนรัชต์
Wimonkan somboontanarat
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4015
 wimonkan.s@diw.mail.go.th
นางสาวอธิชา อยู่อินทร์
Athicha Yoo-in
เจ้าหน้าที่เทคนิค
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4015
 athicha.y@diw.mil.go.th
นางกมลจิตต์ แก้วมา
Kamolchit Kaewma
เจ้าหน้าที่จัดการด้านการเงิน
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4015
 kamolchit.k@diw.mail.go.th
นางศนิชา อยู่อินทร์
Sanicha Yoo-in
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและ
บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4015
 sanicha.y@diw.mail.go.th
นางสาวนงเยาว์ ภาวะโคตร
Nongyao Phawakort
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปด้านการเงิน
โทรศัพท์ :  0 2202 4228
โทรสาร :  0 2202 4015
 nongyao.p@diw.mail.go.th