กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมฯ
Experts Group
 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  (Specialized Experts)  
นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
Aitsaraphorn Vijitjunyakool
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 02-430-6300 ต่อ 1071
โทรสาร : 02-430-6300 ต่อ 1079
 issaraporn.v@diw.mail.go.th
นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
Unchalee Yingtaweesittikul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์: 02-430-6300 ต่อ 1072
โทรสาร : 02-430-6300 ต่อ 1079
 unchalee.yi@diw.mail.go.th
นายณรงค์ บัวบาน
Narong Buaban
รก. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีโรงงาน
โทรศัพท์: 02-430-6300 ต่อ 1073
โทรสาร : 02-430-6300 ต่อ 1079
 narong.b@diw.mail.go.th