กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมฯ
Experts Group
 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  (Specialized Experts)  
นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
Aitsaraphorn Vijitjunyakool
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4197
โทรสาร :  0 2202 4206
 issaraporn.v@diw.mail.go.th
นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
Unchalee Yingtaweesittikul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ :  0 2202 4209
โทรสาร :  0 2202 4206
 unchalee.yi@diw.mail.go.th
นายณรงค์ บัวบาน
Narong Buaban
รก. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีโรงงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4206
โทรสาร :  0 2202 4206
 narong.b@diw.mail.go.th