นายประกอบ วิวิธจินดา
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร : 0 2202 4101-2
prakob.v@diw.mail.go.th
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย
รองอธิบดี
โทร : 0 2202 4115
kornphattawee.m@diw.mail.go.th
นายศุภกิจ บุญศิริ
รองอธิบดี
โทร : 0 2202 4110-1
supakit.b@diw.mail.go.th
- ว่าง -
รองอธิบดี
โทร :
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมฯ
นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
นายณรงค์ บัวบาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสมใจ ศิริพรอมาตย์
สำนักงานเลขานุการกรม
นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ
กองกฎหมาย
นายสุนทร แก้วสว่าง
ศูนย์บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
นายศุภชัย โปฎก
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
กองวิจัยและ
เตือนภัยมลพิษโรงงาน
นางจินดา เตชะศรินทร์
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและ
พื้นที่อุตสาหกรรม
นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
นางสาวพะเยาว์ คำมุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
นายพรยศ กลั่นกรอง