นายวันชัย พนมชัย
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร : 02-430-6300 ต่อ 1000
wanchai.p@diw.mail.go.th
นายศุภกิจ บุญศิริ
รองอธิบดี
โทร : 02-430-6300 ต่อ 1001
supakit.b@diw.mail.go.th
นายสหวัฒน์ โสภา
รองอธิบดี
โทร : 02-430-6300 ต่อ 1003
sahawat.s@diw.mail.go.th
นายพรยศ กลั่นกรอง
รองอธิบดี
โทร : 02-430-6300 ต่อ 1002
pornyod.k@diw.mail.go.th
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมฯ

นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
โทร.02-430-6300 ต่อ 1071
issaraporn.v@diw.mail.go.th

นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
โทร.02-430-6300 ต่อ 1072
unchalee.yi@diw.mail.go.th

นายชัชวาลย์ จิตติเรืองเกียรติ
โทร.02-430-6300 ต่อ 1073
chatchawan.j@diw.mail.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพวงผกา ภูตลาดขาม
โทร.02-430-6302 ต่อ 1100
pungpaka.p@diw.mail.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
โทร.02-430-6303 ต่อ 1200
jurarut.m@diw.mail.go.th
กองกฎหมาย
นายสุนทร แก้วสว่าง
โทร.02-430-6304 ต่อ 1300
sunthron.k@diw.mail.go.th
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
โทร.02-430-6301 ต่อ 1010
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
นายศุภชัย โปฎก
โทร.02-430-6305 ต่อ 1400
suppachai.p@diw.mail.go.th
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
นายภัทรพล ลิ้มภักดี
โทร.02-430-6306 ต่อ 1500
pattarapon.l@diw.mail.go.th
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์
โทร.02-430-6307 ต่อ 1600
pruek.s@diw.mail.go.th
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล
โทร.02-430-6308 ต่อ 1700
rattana.r@diw.mail.go.th
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ
โทร.02-430-6309 ต่อ 1800
rintawat.s@diw.mail.go.th
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย
โทร.02-430-6310 ต่อ 1900
nattaphongs.j@diw.mail.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์
โทร.02-430-6311 ต่อ 2000
baworn.s@diw.mail.go.th
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
นางจินดา เตชะศรินทร์
โทร.02-430-6312 ต่อ 2100
jinda.t@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
โทร.02-430-6313 ต่อ 2201
weeraphong.i@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
โทร.02-430-6314 ต่อ 2300
panotson.s@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
นายณรงค์ บัวบาน
โทร.02-430-6315 ต่อ 2400
narong.b@diw.mail.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
โทร.02-430-6316 ต่อ 2500
teeratas.i@diw.mail.go.th
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
นายประสม ดำรงพงษ์
โทร.02-430-6317 ต่อ 2400
prasom.d@diw.mail.go.th
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
นายทวี อำพาพันธ์
โทร.02-430-6312 ต่อ 5000
tawee.a@diw.mail.go.th
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล
โทร.02-430-6312 ต่อ 5100
wichuda.s@diw.mail.go.th
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
นายนเรศวร์ ตรียงค์
โทร.02-430-6312 ต่อ 5200
naret.t@diw.mail.go.th
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางเนตรนภา ครโสภา
โทร.02-430-6312 ต่อ 5300
netnapha.k@diw.mail.go.th
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
นางนิชาภา แจ้งไพร
โทร.02-430-6312 ต่อ 5400
nichapa.j@diw.mail.go.th