อธิบดี/รองอธิบดี
Director/Deputy Director
 
 อธิบดี/รองอธิบดี  (อธิบดี/รองอธิบดี)  
นายวันชัย พนมชัย
Wanchai Phanomchai
ตำแหน่ง :  อธิบดี
โทรศัพท์ :   02-430-6300 ต่อ 1000
โทรสาร :  
E-mail :  wanchai.p@diw.mail.go.th
นายศุภกิจ บุญศิริ
Supakit Boonsiri
รองอธิบดี
โทรศัพท์ :  02-430-6300 ต่อ 1001
โทรสาร :  0 2202 3966
 supakit.b@diw.mail.go.th
นายสหวัฒน์ โสภา
Sahawat So-bha
รองอธิบดี
โทรศัพท์ :  02-430-6300 ต่อ 1003
โทรสาร :  0 2202 4053
 sahawat.s@diw.mail.go.th