กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ส่วนที่ 6  (Section 6)  
นางอลิสรา รังษีภโนดร
Alissara Rangsipanodorn
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4134
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  alissara.r@diw.mail.go.th
นางสาวเกตุวดี พฤกษ์พัฒนพงศ์
Katevadee Pruhcpattanapong
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4087
โทรสาร :  0 2202 4096
 katevadee.p@diw.mail.go.th
นายพงษ์มนัส ศรีวิทยานันต์
Pongmanus Sriwittayanan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :   0 2202 4096
 pongmanus.s@diw.mail.go.th
นายชนันต์ มาตะราช
Chanan Mataraj
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chanan.m@diw.mail.go.th
นายเฉลิมพล จินดามณี
Chalermpon Jindamanee
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chalermpon.j@diw.mail.go.th