กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ส่วนที่ 5  (Section 5)  
นางสาวนันทพร แก้วฉิมพลี
Nuntaporn Kaewchimpre
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4130
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  nuntaporn.k@diw.mail.go.th
นางสาวปฐมา ประสาทเขตการ
Patama Prasatkhetkan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 patama.p@diw.mail.go.th
นายวอม เอื้อวณิชกุล
Wom Uawanichkul
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 wom.u@diw.mail.go.th
นายปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก
Patompong Aemake
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 patompong.a@diw.mail.go.th
นายวิศรุต คันธฐากูร
Vissarut Kantatagun
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 vissarut.k@diw.mail.go.th