กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ส่วนที่ 4  (Section 4)  
นายสมบูรณ์ เผ่าภิญโญ
Somboon Paopinyo
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4136
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  somboon.p@diw.mail.go.th
นายภูธร กวีพันธ์
Phuthorn Kaweepun
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 phuthorn.k@diw.mail.go.th
นางสาวเสาวณิต อุดมพงษ์
Saovanit Udompong
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 saovanit.u@diw.mail.go.th
นางสาวศิริกาญจน์ ดอกไม้จีน
Sirikarn Dokmaijeen
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4131
โทรสาร :  0 2202 4096
 sirikarn.d@diw.mail.go.th
นางสาวผ่องพรรณ ม่วงศรีจันทร์
Pongphan Muangsrichun
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 pongphan.m@diw.mail.go.th
นายณัฐภัทร สุวรรณภารต
Nuttaput Suwanbharata
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 nuttaput.s@diw.mail.go.th