กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ส่วนที่ 3  (Section 3)  
นายสมพงค์ เพ็งระวะ
Sompong Pengrava
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4091
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  somphong.p@diw.mail.go.th
นายภัทธกฤต คืนคลีบ
Phatthakrit Kunkleeb
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 kritsana.k@diw.mail.go.th
นายภิญโญ นายะสุนทรกุล
Phinyo Nayasoonthongul
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 phinyo.n@diw.mail.go.th
นางสาวณัฐนิภา ทองคำ
Nutnipa Thongkum
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 nutnipa.t@diw.mail.go.th
นางสาวเบญจลักษณ์ สั่งอรุณ
Benjaluck Sungaroon
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 benjaluck.s@diw.mail.go.th