กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ส่วนที่ 2  (Section 2)  
นางอัญชลีพร เธียรพิรากุล
Anchaleeporn Theanpirakul
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4086
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  anchaleeporn.t@diw.mail.go.th
นางสาวชนัญญา พัดวิลัย
Chananya Padvilai
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chananya.p@diw.mail.go.th
นายอาณัติ ปัญญารัมย์
Anat Panyaram
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 anat.p@diw.mail.go.th
นายชาญชัย อ่อนคล้าย
Charnchai Onklay
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 charnchai.o@diw.mail.go.th
นายบัณฑิต อุ่นศรี
Bandid Ounsri
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 bandid.o@diw.mail.go.th
นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์
Chayanin Jawrungrit
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4092
โทรสาร :  0 2202 4096
 chayanin.j@diw.mail.go.th