กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ส่วนที่ 1  (Section 1)  
นายศารทูล บุญมีประเสริฐ
Saratool Boonmeprasert
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4008
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  saratool.b@diw.mail.go.th
นางสาวธิดาทิพย์ จินากูล
Thidatip Sinakool
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4087
โทรสาร :  0 2202 4096
 thidatip.s@diw.mail.go.th
นางสาวเนตรชนก มาสวัสดิ์
Natchanok Masawat
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4087
โทรสาร :  0 2202 4096
 natchanok.m@diw.mail.go.th