กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวนภัสวรรณ น้อยพยัคฆ์
Napatsawan Nojphayak
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4097
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  napatsawan.n@diw.mail.go.th
นายชาติชาย เนตรสุวรรณ
Chatchai Netrsuwan
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 chatchai.n@diw.mail.go.th
นางเกษมศรี เสนะวัต
Kasemsri Senawat
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 kasemsri.s@diw.mail.go.th
นายพณวัฒน์ บรรจงเลิศ
Panawat Banchongloet
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 panawat.b@diw.mail.go.th
นางสาวณัฎชา ฉัตรพันธ์
Natcha Chatpan
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 natcha.c@diw.mail.go.th
นางสาวสุธิษา งามขำ
Suthisa Ngamkham
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 suthisa.n@diw.mail.go.th
นางสาวสุดใจ ถาวร
Sudjai Thaworn
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 sudjai.t@diw.mail.go.th
นายภานุพงษ์ ฉิมเกตุ
Panupong Chimket
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 panupong.9800@gmail.com
นางสาวยมนา โต๊ะนายี
Yommana Tohnayee
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096
 
นางสาวชัชชษา ธรรมศิริ
Chutchasar Thammasiri
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4081
โทรสาร :  0 2202 4096