กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Industrial Permit Services Division 2
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์
Pruek Siroratanasret
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4080
โทรสาร :  0 2202 4096
E-mail :  pruek.s@diw.mail.go.th