กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 กลุ่มวิชาการและการขนส่ง  (Technical Support and Transportation Sub-Division)  
นายพิศิษฐ รัตนธนาฤกษ์
Pisit Rattanathanalerk
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  pisit.r@diw.mail.go.th
นางสาวอัณณ์ภิศา นาคสินไพศาล
Unphisa Naksinpaisan
รักษาการนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 phannipha.n@diw.mail.go.th
นางสาวกษมล บัวแก้ว
Kasamon Bourkaew
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 kasamon.b@diw.mail.go.th
นางสาวธันย์ชนก อินทรา
Tunchanok Intra
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 tunchanok.i@diw.mail.go.th