กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  (International Waste Management Sub-Division)  
นายชเนศวร์ ชิตวรากร
Chanes Chitvarakorn
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  chanes.c@diw.mail.go.th
นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์
Chomkwan Akamanon
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4166,4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 chomkwan.a@diw.mail.go.th