กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4  (Industrial Waste Management Sub-Division 4)  
นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์
Pruek Siroratanasret
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  pruek.s@diw.mail.go.th
นายณัฐวุฒิ พร้อมมูล
Nattawut Prommool
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :   0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 nattawut.p@diw.mail.go.th
นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา
Sornsawan Sinraksa
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 sornsawan.s@diw.mail.go.th