กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 3  (Industrial Waste Management Sub-Division 3)  
นายพรธวัช เพ่งศรี
Porntawat Bhengsri
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  porntawat.b@diw.mail.go.th
นางสาวจิตติยา ชูทอง
Jittiya Chutong
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 jittiya.c@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชลี อินทจันทร์
Anchalee Intajan
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 anchalee.i@diw.mail.go.th
นางสาวภัทรวดี สุขสุวรรณ์
Pattarawadee Suksuwan
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4195
โทรสาร :  0 2202 4003
 pattarawadee.s@diw.mail.go.th