กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 2  (Industrial Waste Management Sub-Division 2)  
นายอำนาจ เหมะสถล
Amnard Hemasathon
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  amnard.h@diw.mail.go.th
นางสาววรณัน กิตติสาร
Worranan Kittisarn
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 wasinee.k@diw.mail.go.th
นางสาววิชชุดา ฤกษ์สงเคราะห์
Widchuda Lerksongkor
วิศวกรชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 widchuda.l@diw.mail.go.th
นางสาวพิชามญชุ์ สมบัติทวี
Pichamon Sombuttawee
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 pichamon.s@diw.mail.go.th