กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 1  (Industrial Waste Management Sub-Division 1)  
นายขจรพงศ์ ศิริวิสูตร
Kajornpong Sirivisoot
ตำแหน่ง :  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  kajornpong.s@diw.mail.go.th
นายสมชัย เพ็ชรแสง
Somchai Pethsang
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
 somchai.p@diw.mail.go.th
นายทัศวทัศน์ สูชัยยะ
Thassawathas Suchaiya
วิศวกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4168
โทรสาร :  0 2202 4003
 thassawathas.s@diw.mail.go.th