กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสุวรรณา สุวรรณเลิศ
Suwanna Suwannalert
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4018
โทรสาร :  0 2202 4003
E-mail :  suwanna.s@diw.mail.go.th
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศสินอมร
Laddawan Leartsinamon
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 laddawan.l@diw.mail.go.th
นางสาวอัญชนา ตระการสุข
Anchana Trakarnsuk
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4016
โทรสาร :  0 2202 4167, 4003
 anchana.t@diw.mail.go.th
นางสาวบรรจง ทัพศิริ
Bunjong Tupsiri
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 bunjong.t@diw.mail.go.th
นางสาวกาญจนา โชติพินิจ
Kanjana Chotpinit
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 kanjana.c@diw.mail.go.th
นางสาวขวัญสุดา ชิณเทศ
Khwuansuda Chinnatheth
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 khwuansuda.c@diw.mail.go.th
นางสาวอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์
Aroonrat Nitthayharot
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 aroonrat.n@diw.mail.go.th
นายระพีพัฒน์ ฉิมขำ
Rapeepat Chimkham
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 rapeepat.chimkham@gmail.com
นางสาวปณิตา ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4167
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นายปิติพงศ์ ศรีขำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นางสาวสาวิตรี ทองพวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 
นางสาวนริศรา เหมือนทิพย์
Narisara Muentip
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4017
โทรสาร :  0 2202 4003
 narisara_0209@hotmail.com
นางสาววรรณภา เริ่มยินดี
Wanapa Roemyindee
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 roemyindee.wt@gmail.com
นางสาวศิวาพร สารพัฒน์
Siwaporn Sarapat
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4165
โทรสาร :  0 2202 4003
 siwaporngew@gmail.com