กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Industrial Waste Management Division
 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม  (Advisor)  
นางนุชนาถ สุพรรณศรี
Nuchanat Suphansri
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4004
โทรสาร :  0 2202 4003
 nuchanat.s@diw.mail.go.th