กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 กลุ่มป้องกันอัคคีภัย  (Fire Prevention Unit)  
นายถกล ประกายรุ้งทอง
Takon Prakairungthong
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  takon.p@diw.mail.go.th
นางสาวรัชฎาภรณ์ นิลเพชร
Ratchadaporn Ninpetch
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 ratchadaporn.n@diw.mail.go.th
นายวัฒนชัย กลีบรัง
Wattanachai Kleebrang
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4150
โทรสาร :  0 2202 3960
 wattanachai.k@diw.mail.go.th