กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี  (Chemical Safety Unit)  
นางสาวกฤติยา เหมือนใจ
Krittiya Meanjai
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  krittiya.k@diw.mail.go.th
นางนภาพรรณ นาคสวัสดิ์
Napaphun Nakswatdi
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 napaphun.n@diw.mail.go.th
นางสาวขนิษฐา ใจจ้อง
Kanittha Jaijong
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4220
โทรสาร :  0 2354 3392
 kanittha.j@diw.mail.go.th