กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 กลุ่มบริหารความปลอดภัย  (Safety Management Unit)  
นายธนศักดิ์ เรืองสุวรรณ
Thanasak Ruengsuwan
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  thanasak.r@diw.mail.go.th
นางสาวธนิตา ทองเงา
Tanitha Thongngow
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 tanitha.t@diw.mail.go.th