กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 กลุ่มความปลอดภัยสภาวะการทำงาน  (Safety Working Environment Unit)  
นายชัชวาลย์ จิตติเรืองเกียรติ
Chatchawan Jittiruangkiat
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  chatchawan.j@diw.mail.go.th
นางพัชรากร ลาภเจริญกิจ
Phacharakorn Lapcharoenkit
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 phatcharakorn.l@diw.mail.go.th
นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน์
Khwanlak Kanharat
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4216
โทรสาร :  0 2354 3392
 khwanlak.c@diw.mail.go.th