กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 2  (Mechanical Engineering Unit 2)  
นายมานพ แก้วฉาย
Manop Kaewchay
ตำแหน่ง :  วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  manop.k@diw.mail.go.th
นางสาวอัญญาณี อ้นวงษ์
Aunyanee Onwong
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 aunyanee.o@diw.mail.go.th
นางสาวนิรนาฏ ไชยศิริ
Niranad Chaisiri
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 niranad.c@diw.mail.go.th