กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 1  (Mechanical Engineering Unit 1)  
นายสมพงษ์ เอกเอื้อมณี
Sompong Ek-uamanee
ตำแหน่ง :  วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  sompong.e@diw.mail.go.th
นายดาวิษ วังบุญคง
Davis Wangboonkong
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 davis.w@diw.mail.go.th
นายยุทธพงษ์ แก้วปัน
Yoottapong Kaewpun
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 yoottapong.k@diw.mail.go.th
นายอรรถ อาคาสุวรรณ
Auk Arkasuwan
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2354 3392
 auk.a@diw.mail.go.th
นายพงศธร บูรณโสภณ
Pongsatorn Buranasophon
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4222
โทรสาร :  0 2202 3392
 pongsatorn.b@diw.mail.go.th