กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  (General administration section)  
นางสาวพัทยา มีนาค
Pattaya Menark
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  pattaya.m@diw.mail.go.th
นางศศิฉัตร หาญวุฒิพงศ์
Sasichut Harnwuthipong
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4217
โทรสาร :  0 2354 3392
 sasichut.h@diw.mail.go.th
นางสุภานัน นวไกรสิน
Supanan Navakraisin
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :  0 2354 3992
 supanan.n@diw.mail.go.th
นายประสงค์ มาลากุล
Prasong Malakul
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :  0 2354 3392
 prasong.m@diw.mail.go.th
นายชวนะ วสุธาลัยนันท์
Chawana Wasuthalainun
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3392
 chawana.w@diw.mail.go.th
นายพินิจ ศรีนวล
Phinit Srinual
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4215-6
โทรสาร :   0 2202 3992
 phinit.s@diw.mail.go.th
นายยุทธพงษ์ แก้วภา
Yutthapong Kaewpha
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3992
 yutthapong.k@diw.mail.go.th
นายบุญทัน ราชชมภู
Boontan Rachoompu
พนักงานพิมพ์ระดับ 3
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3392
 boontan.r@diw.mail.go.th
นางสาวกัญญารัตน์ ชัยชิตาทร
Kanyarat Chaichitatorn
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  0 2202 4215
โทรสาร :  0 2354 3392
 kanyarat.c@diw.mail.go.th
ว่าที่ ร.ต.หญิงจรณินทร์ อ้วนหินกอง
Jaranin Aunhinkong
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4089
โทรสาร :  0 2202 4230
 jaranin.aun@gmail.com