กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 ผู้เชี่ยวชาญ  (Advisor)  
นายประสม ดำรงพงษ์
Prasom Damrongpong
รก.วิศวกรเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 4095
โทรสาร :   0 2354 3992
 prasom.d@diw.mail.go.th
นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
Pattamawan Khunprasert
รก.นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ :  0 2202 3950
โทรสาร :  0 2354 3392
 pattamawan.k@diw.mail.go.th