กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
Industrial Safety Technology Promotion Division
 
 ผู้อำนวยการ  (Director)  
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
Panotson Sujayanont
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ :  0 2202 4082
โทรสาร :  0 2354 3392
E-mail :  panotson.s@diw.mail.go.th