กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
Hazardous Substance Management Division
 
 กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย  (Inspection Standard Development Unit)  
นางประภาพร ลือกิตติศัพท์
Prapaporn Luekittisup
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร :  02-430-6308 ต่อ 1799
E-mail :  prapaporn.l@diw.mail.go.th
นางสาวนฤมล บุญญวงศ์
Narumon Boonyavong
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 narumon.b@diw.mail.go.th
นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
Ubolrat Kittithanarux
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799
 ubolrat.k@diw.mail.go.th
นางสาวธีรพร สีโรย
Theeraporn Seerouy
พนักงานจ้างเหมา
โทรศัพท์: 02-430-6308 ต่อ 1710
โทรสาร : 02-430-6308 ต่อ 1799