นายประกอบ วิวิธจินดา
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร : 0 2202 4101-2
prakob.v@diw.mail.go.th
นายศุภกิจ บุญศิริ
รองอธิบดี
โทร : 0 2202 4110-1
supakit.b@diw.mail.go.th
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์
รองอธิบดี
โทร : 0 2202 4105-6,4126
tawan.t@diw.mail.go.th
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์
รองอธิบดี
โทร : 0 2202 4115-6
verakit.r@diw.mail.go.th
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกรมฯ

นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
โทร.0 2202 4197
issaraporn.v@diw.mail.go.th

นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
โทร.0 2202 4209
unchalee.yi@diw.mail.go.th

นายณรงค์ บัวบาน
โทร.0 2202 4206
narong.b@diw.mail.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสมใจ ศิริพรอมาตย์
โทร.0 2202 4231
somjai.s@diw.mail.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม
นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ
โทร.0 2202 3970
suchada.d@diw.mail.go.th
กองกฎหมาย
นายสุนทร แก้วสว่าง
โทร.0 2202 3994
sunthron.k@diw.mail.go.th
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
โทร.0 2202 4011
jurarut.m@diw.mail.go.th
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
นายศุภชัย โปฎก
โทร.0 2202 4020
suppachai.p@diw.mail.go.th
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
- ว่าง -
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
โทร.0 2202 4016
kampanat.r@diw.mail.go.th
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล
โทร.0 2202 4205
rattana.r@diw.mail.go.th
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ
โทร.0 2202 4120
rintawat.s@diw.mail.go.th
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย
โทร.0 2202 4039
nattaphongs.j@diw.mail.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
โทร.0 2202 4243
siripen.k@diw.mail.go.th
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
นางจินดา เตชะศรินทร์
โทร.0 2202 4203
jinda.t@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
โทร.0 2202 4160
weeraphong.i@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
นายปณตสรรค์ สูจยานนท์
โทร.0 2202 4082
panotson.s@diw.mail.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
นายภัทรพล ลิ้มภักดี
โทร.0 2202 4221
pattarapon.l@diw.mail.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
โทร.0 2202 4133
santi.s@diw.mail.go.th
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
นายพรยศ กลั่นกรอง
โทร.0 2202 4055
pornyod.k@diw.mail.go.th